มารยาทไทย - มารยาทในการออกบัตรเชิญ

การออกบัตรเชิญ อาจแบ่งได้ ๓ ลักษณะ คือ

เชิญไปในงานเลี้ยงอาหาร ซึ่งกำหนดเวลา
- อาหารเช้า เวลาประมาณ ๖.๐๐-๗.๐๐ น. มักจัดที่บ้านเจ้าภาพ มีการเลี้ยงพระตามธรรมเนียม

- อาหารกลางวัน เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ไม่ควรไปก่อนหรือช้ากว่านั้นมาก

- อาหารค่ำ เวลาที่เหมาะสมควรเป็น ๒๐.๐๐ น.

• เชิญไปในงานมงคล เป็นงานรื่นเริงแสดงความยินดี เช่น งานสมรส วันเกิด บวช ขึ้นบ้านใหม่ ครบรอบแต่งงาน ฯลฯ

• เชิญไปในงานศพเป็นงานแสดงความอาลัยแก่ผู้ตาย ต้องสำรวมกิริยาไม่แสดงอาการรื่นเริง

การออกบัตรเชิญ มีหลักปฏิบัติสำคัญ ดังต่อไปนี้

ผู้รับเชิญ
ถ้าผู้รับเชิญเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ผู้เชิญควรจะนำบัตรเชิญด้วยตัวเอง ถ้าเป็นผู้ใหญ่มาก ๆ ก็ควร
เอาบัตรใส่พานไป เช่น งานบวช แต่งงาน แต่ถ้าอยู่ไกลเกินกว่าที่จะไปได้ก็อนุโลมให้ส่งทางไปรษณีย์
ถ้าผู้รับเชิญเป็นเพื่อนใกล้ชิดสนิทสนม ผู้เชิญไม่จำเป็นต้องไปด้วยตัวเอง อาจส่งบัตรทางไปรษณีย์
หรือเขียนจดหมาย หรือติดต่อทางโทรศัพท์

การส่งบัตรเชิญ
ควรจะส่งล่วงหน้าให้ผู้รับเชิญมีโอกาสเตรียมตัวแต่เนิน ๆ เช่น ตัดเสื้อผ้า ไม่นัดหมายกับผู้อื่นในวันนั้น
นอกจากในกรณีที่กะทันหันจริง ๆ ก็พอจะอนุโลมกันได้

มารยาทในการออกบัตรเชิญ


โค้ด PHP:
อ้างอิงข้อมูลจากต้นฉบับ http://www.khonthai.com/Vitithai/marayat9.htm