คาถาพระโมคคัลลาน์ดับไฟนรกเถโร โมคคัลลาโน นะระกัตตัง โลหะกุมภี
ทิส์วา อัคคีปัตติ กัมปะติ

คาถานี้ ใช้ดับพิษไฟสารพัด หายสิ้น ไม่ร้อน ไม่พอง