คาถาพระโมคคัลลาน์ต่อกระดูก


เถโร โมคคัลลาโน อันตะระธายิต์วา
ภูมิสุขุมัง ปะระมาโน ภะคะวะโต
อิทธิยา อัตตะโน สะรีเรมังสังโลหิตัง
คาถาบทนี้ใช้ภาวนาได้ทุกๆวัน วันละ ๑๐๘ คาบ
กันสารพัดอันตรายทั้งปวง ใช้เสกปูนทาเป่าพ่นสารพัด
ถ้าจะคัดเลือดให้ภาวนา ๗ ที คัดเลือดหยุดไหลแล