นสศ.รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ
ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ
-------------------------------------
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคล พลเรือนชาย เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน ๖๓ อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้.-
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ พนักงานวิทยุ จำนวน ๑๙ ตำแหน่ง
๑.๒ พลขับรถ จำนวน ๑๕ ตำแหน่ง
๑.๓ ช่างซ่อมวิทยุ จำนวน ๗ ตำแหน่ง
๑.๔ พนักงานวิทยุโทรเลข จำนวน ๕ ตำแหน่ง
๑.๕ เสมียน จำนวน ๔ ตำแหน่ง
๑.๖ ช่างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๓ ตำแหน่ง
๑.๗ ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน ๒ ตำแหน่ง
๑.๘ นายสิบศูนย์ข่าว จำนวน ๒ ตำแหน่ง
๑.๙ พลสลับสาย จำนวน ๒ ตำแหน่ง
๑.๑๐ พลทางสาย จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๑.๑๑ พลนำสารยานยนต์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๑.๑๒ เสมียนส่งกำลัง จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๑.๑๓ พลวิทยุ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา
๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ (งดรับผู้สมัครที่เกิดปี พ.ศ.๒๕๓๒ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗)
๒.๓ ผู้สมัคร และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยกำเนิดก็ได้

อ่านรายละเอียดทั้งหมด....รับสมัครกองหนุนและพลเรือนเข้ารับราชการ http://www.rta.mi.th/26000u/Words/notice.doc

ที่มา SWCOM