กำลังแสดงผล 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6

หัวข้อ: เพื่อนของฉัน

Blogger
 1. #1
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ sompoi
  วันที่สมัคร
  Mar 2007
  ที่อยู่
  japan
  กระทู้
  6,227
  บล็อก
  23

  พบปะพูดคุย เพื่อนของฉัน


  จะมากไปไหม...สำหรับ “มิตรภาพ” ระหว่างเพื่อน

  ก - ฮ เพื่อนของฉัน


  ก - เ ก็ บ เ ร า ไ ว้ ใ น ใ จ

  ข - เ ข้ า ใ จ เ ร า

  ค - ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ร า

  ง - ง้ อ เ ร า เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ข า ผิ ด

  จ - จั บ มื อ เ ร า เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ

  ฉ - เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง เ ร า

  ช - ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า

  ซ - ซื่ อ สั ต ย์ กั บ เ ร า ญ า ติ ดี กั บ เ ร า เ ส ม อ

  ด - เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง เ ร า

  ต - ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง เ ร า

  ถ - ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข

  ท - ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ป

  ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า

  น - นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า

  บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า

  ป - ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ เ ร า ท้ อ

  ผ - ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ เ ร า เ ส ม อ

  ฝ - ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ร า

  พ - เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ เ ร า

  ฟ - ฟั ง เ ร า เ ส ม อ

  ภ - ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ ร า

  ม - ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ เ ร า

  ย - ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง เ ร า

  ร - รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า

  ล - ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง เ ร า

  ว - ไ ว้ ใ จ เ ร า

  ศ - ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง เ ร า

  ส - สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า

  ห - เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ร า

  อ - อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ

  ฮ - เ ฮ ฮ า กั บ เ ร า ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า 2. #2
  ขอเป็นเพื่อนตั้งแต่ กไก่ ถึง ฮ นกฮูก เด้อครับ แจ่มหล่า แจ่ม
  ฮ่าๆๆๆๆ

 3. #3
  ดีเจ นักจัดรายการ สัญลักษณ์ของ ข้าวปาด
  วันที่สมัคร
  Oct 2006
  ที่อยู่
  finland
  กระทู้
  782
  บล็อก
  1
  อิอิ ตามก้นอ้ายแหล่ศักดิ์มาติดๆๆ ขอเป็นนำแน ก - ฮ คือกันเด้อ เจ๊สาย ฮ่าๆๆ

 4. #4
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ sompoi
  วันที่สมัคร
  Mar 2007
  ที่อยู่
  japan
  กระทู้
  6,227
  บล็อก
  23
  ฮักเทิ้งสองอ้ายน้องอ่ะล่ะ .. ปีหน้าๆ หย่าวๆโลดเฮา ถล่มอ้ายแหล่ศักดิ์เนาะเฮาลู ยังบ่ได่ฉลองหกแสนนำอยู่เด้อ บ่ยอมเนาะ..อิอิอิ..

 5. #5
  ศิลปิน,ช่างภาพอิสระ สัญลักษณ์ของ เพ็นนี
  วันที่สมัคร
  May 2009
  ที่อยู่
  Bangkok
  กระทู้
  1,331
  บล็อก
  2
  อยากเป็น ก-ฮ นำจ้า อิอิ
  มิตรภาพและความจริงใจ หาซื้อบ่ได้

 6. #6
  Membership renewed สัญลักษณ์ของ บ่าวจ้ำ
  วันที่สมัคร
  Jan 2009
  ที่อยู่
  ขัวข้วมของหนองคาย
  กระทู้
  570
  บล็อก
  2

  พบปะพูดคุย จ..

  ก..อ..พ..ก็พอ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •