ความเป็นพระ

ร้อยธรรมคำกลอน
โดย
พุทธทาสภิกขุความเป็นพระ คือจิตพราก จากกิเลส
รู้สังเกต ไม่ประมาท ฉลาดเฉลียว
สำรวมระวัง รักษาใจ ไปทำเดียว
เพื่อหลีกเสี้ยว ภัยทั้งสาม ไม่ตามตอม


จากเรื่องกิน เรื่องกาม และเรื่องเกียรติ
เห็นเสนียด ในร้อนเย็น ทั้งเหม็นหอม
ไม่ยินดี ไม่ยนร้าย ไม่ออมซอม
กิเลสล้อม ลวงเท่าไร ไม่หลงลม


จิตสะอาด ใจสว่าง มโนสงบ
ทั้งครันครง กายวจี ที่เหมาะสม
ความเป็นพระ จึงชนะ เหนืออารมณ์
โลกนิยม กระหยิ่มใจ จึงไหว้แล ฯ