20 คุณลักษณ์สู่ชีวิตแห่งความสำเร็จ


คุณมีนิยามของความสำเร็จว่าอย่างไร เงิน หรือสิ่งที่คุณครอบครอง หรือ ว่ามรดกที่คุณทิ้งไว้ภายหลัง ส่วนมากแล้วเราจะให้ความหมายของชีวิตที่ประสบความสำเร็จว่าเป็นสิ่งเดียวกับการครอบครองด้านวัตถุ แต่กระนั้นก็ยังมีผู้คนอีกนับล้านซึ่งมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จครบพร้อมด้วยวิธีทางที่สมถะเรียบง่าย เขาเหล่านั้นอาจไม่ร่ำรวยในด้านทรัพย์สินเงินทอง แต่ทว่ามีชีวิตที่ร่ำรวยเต็มไปด้วยคุณค่า แล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่เราควรทุ่มเทเพื่อสรรค์สร้างชีวิตแห่ความสำเร็จและส่งผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้คนรอบข้าง ต่อไปนี้คือรายการคุณลักษณ์ทั้งหลายที่ผมคิดว่าคือ นิยามของความสำเร็จที่แท้แห่งชีวิต รายการของคุณล่ะมีอะไรที่ต่างกับของผมไหม

1. ความจริงใจ จงกระทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความจริงใจอย่าพยายามเสแสร้งเพื่อทำให้ผู้คนประทับใจ จงเป็นตัวของตัวเอง ทำสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้องบนพื้นฐานของค่านิยมและความเชื่อของคุณ คุณจะแปลกใจที่เห็นว่าคุณเป็นที่ยอมรับเมื่อคุณหยุดความพยายามที่จะเป็นใครคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ตัวคุณ

2. ไม่เสแสร้ง จงกระทำทุกสิ่งอย่างจริงแท้การกระทำของคุณส่งผลใหญ่หลวงกว่าถ้อยคำที่คุณกล่าวมากมากนัก อย่าบิดเบือนหรือระบายสีสิ่งที่ได้เกิดขึ้น อย่าพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่ง

3. ให้หมดใจ จงกระตือรือร้นต่อสิ่งที่คุณทำทำให้คนเห็น จงอุทิศตนให้กับชีวิตและทุกสิ่งที่คุณอยากจะทำให้สำเร็จในชีวิตนี้ จงเสียสละเพื่อครอบครัว มิตรสหายและชุมชนของคุณ และตั้งใจแน่วแน่ที่จะเป็น พ่อ แม่ สามีภรรยา เพื่อน และเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะเป็นได้

4. ความซื่อสัตย์ จะซื่อสัตย์ทั้งกับตนเองและผู้อื่น เมื่อมีใครเข้ามาติดต่อกับคุณ ขอให้เขาได้พบกับใครคนหนึ่งซึ่งไม่มัวหมอง นำนับถือ และยึดถือความจริง จงทำสิ่งที่คุณพูดว่าจะทำ และจงอย่างใช้ความฉ้อฉล ลวงหลอก เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้ชีวิตของคุณ ขอให้ใช้คุณธรรม จริยธรรม และเกียรติภูมิ เป็นเข็มทิศนำทาง ชีวิต

5. จากใจถึงใจ เมื่อคุณทำอะไรให้ใคร หรือเมื่อมีใครทำอะไรให้ใคร หรือเมื่อมีใครทำอะไรให้คุณ จงแสดงออกถึงความซาบซึ้งใจ และอารมณ์ความรู้สึกของคุณที่มีต่อพวกเขาอย่างเปิดเผยและชัดเจนไม่อ้อมค้อม

6. ความอบอุ่นใจ จงเป็นคนที่แสดงให้คนรอบข้างเห็นถึงความเป็นคนที่มีบุคลิกอบอุ่น สัตย์ซื่อ และมีจิตใจงาม จงเปิดเผยความรู้สึกของคุณ และแสดงความรู้สึกเหล่านั้นออกมาอย่างจริงใจ

7. ความอ่อนน้อมถ่อมตน อย่าใช้ชีวิตโดยคิดว่าคุณมีอะไรดีกว่าคนอื่น หรือคุณอยู่ในระที่เหนือกว่าผู้คนรอบข้าง ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความไม่โอ้อวดจะส่งผลต่อผู้คนอย่างมีน้ำหนักและยั่งยืนมากกว่าการพยายามแสดงอาการโอ้อวดอย่างออกนอกหน้า

8. สุจริตธรรมแห่งตน จงน้อมนำทำตามคำนิยมประจำใจของคุณ และจงอย่างปล่อยให้สถานการณ์ใด สถานการณ์หนึ่ง หรือใครคนใดคนหนี่ง หรือใครคนใดคนหนึ่งมาทำให้คุณเฉไฉไปจากการกระทำที่คุณรู้ว่าถูกต้อง จงเป็นคนที่ผู้คนให้ความนับถือ และอย่าเป็นคนที่ขายค่านิยมทางคุณธรรมเพื่อแลกกับความพอกพูนด้านวัตถุ

9. ศรัทธาที่คงมั่น จงทำให้ผู้คนประจักษ์ชัดถึงจุดยืนหรือศรัทธาที่คงมั่นต่อสิ่งที่คุณยึดถือและรับรู้ว่า คุณธรรม ค่านิยม และการกระทำของคุณนั้นไม่ใช่เพื่อสร้างจุดขาย อย่ายอมให้สิ่งบียคั้นจากภายในอกทำให้ตัวตนของคุณล่มสลาย

10. ความเที่ยงธรรม จงแสดงออกถึงการตัดสินใจที่ถูกตรงและการมีความเข้าใจชีวิตอันชอบ อย่าปล่อยให้อคติหรืออารมณ์ความรู้สึกมาบดบังความเที่ยงธรรมของคุณ


อ่านต่อฉบับหน้าจาก สังฆทานนิวส์ Ѵѧҹ - ˹á ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2552