หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า 123 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
กำลังแสดงผล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 29

หัวข้อ: บททำวัตร สวดมนต์ กับ รายการธรรมะรับอรุณ

Blogger
 1. #1

  สว่างใจ บททำวัตร สวดมนต์ กับ รายการธรรมะรับอรุณ


  บททำวัตรสวดมนต์ กับ รายการธรรมะรับอรุณ

  โดย

  พระราชภาวนาวราจารย์

  วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) อ.หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ

  (บางบท)
  [4SHARED]http://www.google.co.th/embed/454927551/f905e742[/4SHARED]  บูชาพระรัตนตรัย

  อะระหัง สัมมาส้มพุทโธ ภะคะวา ,
  พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์, ไกลจากกิเลส เครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง,

  อิเมหิ สักกาเรหิ, ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ,
  ข้าพเจ้าขอบูชา, ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า, พระองค์นั้น, ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้, (กราบ)


  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
  พระธรรมคือคำสั่งสอน, อันพระผู้มีพระภาคเจ้า, แสดงไว้ดีแล้ว,


  อิเมหิ สักกาเรหิ, ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ,
  ข้าพเจ้าขอบูชา, ซึ่งพระธรรมนั้น, ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้, (กราบ)


  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
  พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว,


  อิเมหิ สักกาเรหิ, ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ,
  ข้าพเจ้าขอบูชา, ซึ่งพระสงฆ์นั้น, ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้, (กราบ)
  นอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต,
  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น,


  อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
  ผู้ห่างไกลจากกิเลส, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์

  (ว่า 3 จบ)
  สรรเสริญพระพุทธคุณ


  โย โส ตะถาคะโต,
  พระตถาคตเจ้านั้น, พระองค์ใด,


  อะระหัง,
  เป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส,


  สัมมาสัมพุทโธ,
  เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


  วิชชาจะระณะสัมปันโน,
  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้, และความประพฤติ,

  สุคะโต,
  เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว

  โลกะวิทู,
  เป็นผู้รู้แจ้งโลก


  อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ,
  เป็นผู้สามารถฝึก, บุรุษและสตรี, ไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่า,


  สัตถา เทวะมะนุสสานัง,
  เป็นครูผู้สอน, ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย,


  พุทโธ,
  เป็นผู้ตื่น, ผู้เบิกบานแล้ว,


  ภะคะวา,
  เป็นผู้จำแนกธรรม, สั่งสอนสัตว์,


  โยอิมัง, สะเทวะกัง, สะมาระกัง, สะพรัหมะกัง, สัสสะมะณะพราหมะณิง, ปะชังสะเทวะ มะนุสสัง, สะยัง อภิญญา, สัจฉิกัตวาปะเวเทสิ,

  พระผู้มีพระภาคเจ้า, พระองค์ใด, ทรงกระทำที่สุดทุกข์, ให้แจ้งแล้ว, ด้วยพระปัญญาอันยอดยิ่ง, แล้วทรงสั่งสอนโลกนี้, พร้อมทั้งเทวโลก มาร, พรหม, และหมู่สัตว์, พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์, พร้อมทั้งเทวดา และมนุษย์ให้รู้ทั่วถึงแล้ว


  โย ธัมมัง เทเสสิ,
  พระผู้มีพระภาคเจ้า, พระองค์ใด, ทรงแสดงธรรมแล้ว,


  อาทิกัลยาณัง,
  ไพเราะในเบื้องต้น,


  มัชเฌกัลยาณัง,
  ไพเราะในท่ามกลาง


  ปะริโยสานะกัลยาณัง,
  ไพเราะในที่สุด


  สาตถัง สะพะยัญชะนัง, เกวละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พรัหมะจะริยังปะกาเสสิ,
  ทรงประกาศพรหมจรรย์, อันบริสุทธิ์, อันบริบูรณ์โดยชิ้นเชิง, พร้อมทั้งอรรถ, พร้อมทั้งพยัญชนะ,


  ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ,
  ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่ง ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า, พระองค์นั้น,

  ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ,

  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้, ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า, พระองค์นั้น, ด้วยเศียรเกล้า (กราบ)
  สรรเสริญพระธรรมคุณ


  โยโส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
  พระธรรมนั้นใด, อันพระผู้มีพระภาคเจ้า, แสดงไว้ดีแล้ว,


  สันทิฏฐิโก,
  เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติ จะพึงเห็นได้เอง


  อะกาลิโก,
  เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติ เห็นผลได้ทุกเวลา,


  เอหิ ปัสสิโก,
  เป็นธรรมที่ควรเรียก, ให้ผู้อื่นมาดู,


  โอปะนะยิโก,
  เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตน,


  ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ,
  เป็นธรรมที่ผู้รู้วิเศษทั้งหลาย, พึงรู้ได้เฉพาะตน,


  ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ,
  ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่ง, ซึ่งพระธรรมนั้น


  ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ,
  ข้าพเจ้าขอมอบน้อมกราบไหว้, ซึ่งพระธรรมนั้น, ด้วยเศียรเกล้า (กราบ)

  สรรเสริญพระสังฆคุณ


  โยโส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ปฏิบัติดีแล้ว


  อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
  พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติตรงแล้ว


  ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
  พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติขัดเกลากิเลสแล้ว,


  สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
  พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยแล้ว,


  ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา,
  ได้แก่คู่แห่งบุรุษ 4 คู่, นับเรียงตัวเป็น 8 จำพวก,


  เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
  นี้แหละคือหมู่สาวก, ของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ที่แท้จริง,


  อาหุเนยโย,
  เป็นผู้สมควรรับ , ของคำนับ,


  ปาหุเนยโย,
  เป็นผู้สมควรรับ, ของต้อนรับ,


  ทักขิเณยโย,
  เป็นผู้สมควรรับ, ของทำบุญ,


  อัญชะลีกะระณีโย,
  เป็นผู้สมควรกราบไหว้


  อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ,
  เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลก, ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า,


  ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ,
  ข้าพจ้าขอบูชาอย่างยิ่ง, ซึ่งพระสงฆ์นั้น


  ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ,
  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้, ซึ่งพระสงฆ์นั้น, ด้วยเศียรเกล้า (กราบ)
  สวดโอวาทปาฏิโมกข์


  สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง,
  การไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่ง,


  กุสะลัสสู ปะสัมปทา,
  การทำบุญทำกุศล, ให้บริบูรณ์หนึ่ง,


  สะจิตตะ ปะริโยทะปะนัง,
  การทำจิตใจให้สะอาด, ผ่องใสหนึ่ง,


  เอตัง พุทธานะสาสะนัง,
  สามอย่างดังที่ว่ามานี้, เป็นยอดคำสอน, ของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์


  ขันตีปะระมัง ตะโปตีติกขา,
  ความอดทนคือความอดกลั้น, เป็นความเพียรเครื่องเผากิเลส, อย่างยอดเยี่ยม


  นิพพานังปะระมัง วะทันติพุทธา,
  พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์, กล่าวพระนิพพาน, ว่าเป็นธรรมยอดเยี่ยม


  นะหิปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี,
  ผู้ยังทำร้ายบุคคนอื่น และสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต, ผู้ออกบวช


  สะมะโณโหติ ปะรังวิเหฐะยันโต,
  ผู้ยังเบียดเบียนบุคคลอื่น, และสัตว์อืนไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ, ผู้สงบ


  อะนูปะวาโท,
  การไม่นินทาว่าร้ายผู้อื่นหนึ่ง


  อะนูปะฆาโต
  การไม่ทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นหนึ่ง


  ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร,
  การสำรวมในสิกขาวินัยหนึ่ง,


  มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง
  การรู้จักประมาณ ในการบริโภคอาหารหนึ่ง


  ปันตัญ จะ สะยะนาสะนัง
  การนั่งและการนอน บนที่นั่งที่นอน อันสงบ สงัดหนึ่ง


  อะธิจิตเต จะ อาโยโค
  การประกอบความเพียร ในการทำจิตให้ประเสริฐสูงสุดหนึ่ง


  เอตัง พุทธา นะสาสะนัง
  หกอย่างดังที่ว่ามานี้ เป็นยอดคำสอนของ พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์
  กรวดน้ำตั้งจิตอธิษฐานถึงที่สุดทุกข์คือนิพพาน

  (เริ่มกรวดน้ำ)

  อิมินา ปุญญะ กัมเมนะ,
  ด้วยบุญกรรมที่ข้าพเจ้าทำแล้วนี้,


  อุปัชฌายา คุณุตตะรา,
  ขอให้พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณ,


  อาจะริยูปะการะจะ,
  และอาจารย์ผู้เกื้อหนุน,


  มาตาปิตา จะญาตะกา ปิยามะมัง,
  มารดา บิดา และญาติ, ผู้เป็นที่รัก, ของข้าพเจ้า,


  สุริโย จันทิมา,
  พระสุริยะเทพบุตร, และจันทเทพบุตรก็ดี,


  ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ,
  พระราชาผู้มีพระคุณ, ผู้เป็นยอดของปวงชนก็ดี,


  พรัหมะมารา จะ,
  พระพรหมและพระยามารก็ดี,


  อินทา จะตุโลกะปาลา จะ,
  พระอินทร์และท้าวจตุโลกบาลก็ดี,


  เทวะตา ยะโม มิตตา, มะนุสสา จะ,
  เทวดาและพระยม, มิตรมนุษย์ทั้งหลายก็ดี,


  มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ,
  ผู้วางตัวเป็นกลาง, และผู้จองเวรกันก็ดี,


  สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ,
  ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่ว่ามานี้, จงเป็นสุขทั้วหน้ากัน

  (จบกรวดน้ำ เทน้ำให้หมด ต่อไปอธิษฐานจิต)


  ปุญญานิ ปะกะตานิ เม, สุขัง จะติวิธัง, เทนตุ ขิปปัง,
  ขอบุญกรรมที่ข้าพเจ้าทำแล้วนี้, จงให้สุข 3 ประการแก่ข้าพเจ้า , โดยเร็วพลัน,


  ปาเปถะโว มะตัง,
  และจงสำเร็จ แก่ท่านทั้งหลาย,


  อิมินา ปุญญะ กัมเมนะ,
  ด้วยบุญกรรมที่ข้าพเจ้าทำแล้วนี้


  อิมินา อุททิเสนะ จะ,
  และด้วยบุญกรรมที่อุทิศไปแล้วนี้,


  ขิปปาหัง สุละเก เจวะ, ตัณหุปาทานะ เฉทะนัง,
  ขอให้ข้าพเจ้า , พึงทำลายกิเลส, คืออวิชชา, ตัณหา, อุปาทานได้, โดยเร็วพลัน


  เย สันตาเน หินา ธัมมา, ยาวะนิพพา นะโต มะมัง, นัสสันตุสัพพะทา เยวะ,
  ขอบาปธรรมทั้งหลาย, ที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน, ของข้าพเจ้า จงฉิบหายสาบสูญไป, โดยประการทั้งปวง, จนทำให้แจ้ง ซึ่งพระนิพพาน,


  ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว, อุชุจิตตัง สะติ ปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา,
  เมื่อข้าพเจ้ายังเวียนเกิดอยู่ , ขอให้ข้าพเจ้าจงมีจิตมุ่งตรง, ต่อพระนิพพาน, มีสติปัญญาเฉียบแหลม, มั่นอยู่ในธรรม, เครื่องขัดเกลากิเลส, มีความเพียร, เพื่อพ้นทุกข์,


  มารา ละภันตุ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม,
  ขอมารทั้งหลาย, จงอย่าได้โอกาส, ทำลายล้างผลาญ, ในการทำความเพียร, ของข้าพเจ้า,


  พุทธาทิปะ วะโร นาโถ,
  พระพุทธเจ้า, เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ, อย่างยิ่ง,


  ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม,
  พระธรรมเจ้า, เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ, สุงสุด,


  นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ,
  พระปัจเจกะพุทธเจ้า, ก็เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ,


  สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง,
  พระสงฆ์เจ้า, ก็เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ, สูงสุดของข้าพเจ้า,


  เตโสตตะมานุภาเวนะ,
  ด้วยอานุภาพอันประเสริฐ, สุงสุด, ของที่พึ่งเหล่านั้น,


  มาโรกาสัง ละภันตุมา,
  ขอมารทั้งหลาย,จงอย่าได้โอกาส, ทำลายล้างผลาญเราเลย

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ขอโทษที่คิดถึง...เด็กดื้อ; 17-12-2010 at 07:01.

 2. #2

  สว่างใจ สวดคาถา และ แผ่บุญกุศล กรวดน้ำ

  คาถาเงินล้าน คาถาแก้วสารพัดนึก คาถาเฮ็ดอีหยังกะสำเร็จ


  สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภ สิทธิเตโช พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ (3 จบ)

  สาธุ สาธุ สาธุ อะนุโม ทามิฯ (กราบ)
  แผ่บุญกุศล กรวดน้ำ

  อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

  ขอเดชะข้าตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาล ถึงมารดา บิดา ครูอาจารย์ ทั้งลูกหลาน ญาติมิตรสนิทกัน ทั้งคนเคยร่วมรัก สมัครใคร่ ขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉัน

  ทั้งราชา ราชินี ราชโอรส ราชธิดา พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดถึงผู้ให้ความอุปถัมภ์ อีกทั้งเจ้ากรรมนายเวร และเทวัญ พระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี พระภูมิเจ้าที่ แม่นางธรณี พระเพลิง พระพาย พระแม่โพสพ พระแม่คงคา และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ดวงวิญญาณทั้งหลาย ภูมเทวดา รุกขเทวดา อากาศเทวดา ทวยเทพเทวา เจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหลาย

  ขอให้ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้าโปรดได้รับ อนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศล ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ถ้าท่านทั้งหลาย ได้ประสบทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้ามีความสุข ก็ขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปเถิด

  สาธุ สาธุ สาธุ อะนุโม ทามิฯ (กราบ)
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ขอโทษที่คิดถึง...เด็กดื้อ; 26-12-2009 at 05:01.

 3. #3
  หนุ่ม เกินร้อย
  Guest

  เรื่องฮิตน่าอ่าน บดสวดมนต์ ทำวัตรเช้า

  คำนมัสการพระรัตนตรัย

  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
  พระผู้มีุพระภาคเจ้า,
  เป็นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.
  พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.
  ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาทเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน.
  (กราบ)
  สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
  พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า,ตรัสไว้ดีแล้ว,
  ธัมมัง นะมัสสามิ
  ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม.
  (กราบ)
  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
  พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า,ปฏิบัติดีแล้ว.
  สังฆัง นะมามิ.
  ข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์.
  (กลาบ)
  บดสวด ปุพพภาคนมการ
  (นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการังกะโรมะ เส.
  (รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต.
  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,
  อะระหะโต.
  ซึ่เป็นผู้ไกลจากกิเลส,
  สัมมาสัมพุทธัสสะ.
  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.
  (ว่า 3 ครั้ง)
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย หนุ่ม เกินร้อย; 14-11-2009 at 09:27.

 4. #4
  หนุ่ม เกินร้อย
  Guest

  เรื่องฮิตน่าอ่าน บดสวดมนต์ ทำวัตรเช้า

  พุทธาภิถุติ

  (นำ) หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส.
  (รับ) โย โส ตะถาคะโต, พระตถาคตเจ้านั้น พระองค์ใด,
  อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส,
  สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง,
  วิชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาจรณะ,
  สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี,
  โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง,
  อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า,
  สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย,
  พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม,
  ภะคะวา, เป็นผู้มีความจำเริย จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์,
  โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพฺรัหฺมะกัง,สัสสะมะณะพฺราหฺมะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัตะวา ปะเวเทสิ,
  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด,ได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว,ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดา,มาร พรหม,และหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์,พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้แจ้ง,
  โย ธัมมัง เทเสสิ, พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด,ทรงแสดงธรรมแล้ว,
  อาทิกัละยาณัง, ไพเราะในเบื้องตัน,
  มัชเฌกัละยาณัง, ไพเราะในท่ามกลาง,
  ปะริโยสานะกัละยาณัง, ไพเราะในที่สุด,
  สาตถัง สะพะยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พฺรัหฺมะจะริยัง ปะกาเสสิ,
  ทรงประกาศพรหมจรรย์,คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐ บริสุทธิ์ บริบูรณ์ สิ้นเชิง,พร้อมทั้งอรรถะ พร้อมทั้งทั้งพยัญชนะ,
  ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ, ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง,เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,
  ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ, ข้าพเจ้านอบน้อมพระ้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น,ด้วยเศียรเกล้า,
  (กราบระลึกถึงพระพุทธคุณ)

 5. #5
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,453
  บล็อก
  197
  สาธุ สาธุ สาธุ

  ขอบคุณมากนะคะที่นำสาระดีๆๆ มามอบให้จ้า

 6. #6
  พากันตื่นหรือยังน้อ มาเด้อทำวัตรเช้านำเด็กน้อยจ้า สาธุ

 7. #7
  ธุจ้า ธุจ้า ธุจ้า อนุโมทามิ

 8. #8
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,453
  บล็อก
  197
  อนุโมทนาสาธุจ้า............

 9. #9
  ทำวัตรเช้ากันค่ะ ธุจ้า ธุจ้า ธุจ้า

 10. #10
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ บ่าวเมืองลำดวน
  วันที่สมัคร
  Sep 2009
  กระทู้
  631
  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนาด้วยครับ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •