ข้อน่ารู้จากพระไตรปิฎก-๒๐. จิตผ่องใสเศร้าหมองได้ หลุดพ้นได้


"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! จิตนี้ผ่องใส ก็แต่ว่าจิตนั้นแล เศร้าหมองเพราะอุปกิเลส (อุปกิเลส คือ ความชั่วทางจิตที่ทำจิตให้เศร้าหมอง มีความโลภอย่างแรง เป็นตน ) ที่จรมา

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! จิตนี้ผ่องใส ก็แต่ว่าจิตนั้นแล หลุดพ้นได้จากอุปกิเลสที่จรมา "


เอกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๐/๑๑