ข้อน่ารู้จากพระไตรปิฎก-๒๑. การอบรมจิตของปุถุชนผู้มิได้สดับ และอริยสาวกผู้ได้สดับ


"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! จิตนี้ผ่องใส ก็แต่ว่าจิตนั้นแล เศร้าหมองได้เพราะอุปกิเลส (อุปกิเลส คือ ความชั่วทางจิตที่ทำจิตให้เศร้าหมอง มีความโลภอย่างแรง เป็นต้น ) ที่จรมา ปุถุชนผู้มิได้สดับเรื่องนั้น ย่อมไม่รู้ตามความจริง เพราะเหตุนั้น เราจึงกล่าวว่า การอบรมจิตของปุถุชนผู้มิได้สดับ ย่อมไม่มี

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! จิตนี้ผ่องใส ก็แต่ว่าจิตนั้นแล หลุดพ้นได้จากอุปกิเลสที่จร อริยสาวกผู้ได้สดับเรื่องนั้น ย่อมรู้ตามความจริง เพราะเหตุนั้น เราจีงกล่าวว่ากรอบรมจิตของอริยสาวกผู้ได้สดับมีอยู่"


เอกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๐/๒๒, ๑๒