ผ้าทอพื้นบ้าน เป็นองค์ความรู้อยู่คู่สยามประเทศมาช้านาน ภูมิปัญญาการถักทอความคิด
ตามจินตนาการและจิตวิญญาณของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ได้จรรโลงจนเป็น
ผ้าทอพื้นบ้านที่มีคุณค่า มูลค่าและความหมายจนถือได้ว่าไม่ว่าจะไปท้องถิ่นไท
ในจังหวัดใดก็จะพบเห็น ผ้าทอพื้นบ้าน เป็นตัวแทนของความเป็นชาติพันธุ์
ความเป็นวิถีชีวิตและและความเป็นวัฒนธรรม อยู่นั่นเอง


นี้คือ...ผ้าทอพื้นบ้าน

ผ้าทอพื้นบ้านเป็นองค์ความรู้เฉพาะถิ่น ที่ได้พัฒนาการขึ้นมาเพื่อรับใช้วิถีการดำเนินชีวิต
ของท้องถิ่นนั้นๆ สามารถถ่ายทอดและสื่อสารให้คนในถิ่นนำไปปฏิบัติได้อย่างเข้าใจ
การเรียกชื่อเครื่องมือ เทคนิควิธีการผลิต วัตถุดิบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการะบวนการ
ผลิตผ้าทอพื้นบ้านจึงมีชื่อที่เรียกกันเฉพาะในกลุ่มตนเอง และองค์ความรู้เหล่านี้ไม่ได้เกิด
มีขึ้น หรือมีปฏิบัติในสังคมอุตสาหกรรม หรือเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการบันทุก
องค์ความรู้ในเชิงเอกสารจึงต้องคงไว้ซึ่งภาษาของท้องถิ่นของกลุ่มชนเจ้าขององค์ความรู้
นั้นๆ (ประไพ ทองเชิญ, 2548 : 131)