ด้วยโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและเอกสารที่นำมาสมัคร
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต ฯลฯ วิชาเอกสังคมศึกษา
- มีใบประกอบวิชาชีพครู
- สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ สวมใส่เสื้อสีชุดสุภาพไม่มีลวดลาย (ขนาด 1 นิ้ว) จำนวน 2 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
ผู้สนใจติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ 1598 ถนนกรุงเกษม แขวงป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-2210196,02-2210824 ต่อ 101,138 และ 081-8551356 ในวันและเวลาราชการ