ผู้บังคับกองโปลิศคนที่สองแห่งสยาม

<img src="http://www.bpaew.police7.go.th/police_history/1.jpg" />

<img src="http://images.torrentmove.com/iu/jo032.gif" alt="พระยาอรรคราชวราทร (ภัสดา บุรณศิริ)" />


พระยาอรรคราชวราทร (ภัสดา บุรณศิริ)
เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2435
สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2440

อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน
พ.ศ. 2454-2455