มงคล 38 ประการ


ธรรมะเฮฮาสวัสดียามเย็นเจ้าค่ะ

มงคล 38 ประการ
มงคล คือ

เหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต

ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชน

ได้พึงปฏิบัตินำมาจาก

บทมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่า

คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญหรือมี

"มงคลชีวิต" ซึ่งมี ๓๘ ประการได้แก่

๑. การไม่คบคนพาล

๒. การคบบัญฑิต

๓. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

๔. การอยู่ในถิ่นอันสมควร


๕. เคยทำบุญมาก่อน

๖. การตั้งตนชอบ

๗. ความเป็นพหูสูต

๘. การรอบรู้ในศิลปะ

๙. มีวินัยที่ดี

๑๐. กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต

๑๑. การบำรุงบิดามารดา

๑๒. การสงเคราะห์บุตร

๑๓. การสงเคราะห์ภรรยา

๑๔. ทำงานไม่ให้คั่งค้าง

๑๕. การให้ทาน

๑๖. การประพฤติธรรม

๑๗. การสงเคราะห์ญาติ

๑๘. ทำงานที่ไม่มีโทษ

๑๙. ละเว้นจากบาป

๒๐. สำรวมจากการดื่มน้ำเมา

๒๑. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย

๒๒. มีความเคารพ

๒๓. มีความถ่อมตน

๒๔. มีความสันโดษ

๒๕. มีความกตัญญู

๒๖. การฟังธรรมตามกาล

๒๗. มีความอดทน

๒๘. เป็นผู้ว่าง่าย

๒๙. การได้เห็นสมณะ

๓๐. การสนทนาธรรมตามกาล

๓๑. การบำเพ็ญตบะ

๓๒. การประพฤติพรหมจรรย์

๓๓. การเห็นอริยสัจ


๓๔. การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน

๓๕. มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

๓๖. มีจิตไม่เศร้าโศก


๓๗. มีจิตปราศจากกิเลส

๓๘. มีจิตเกษม

ลูกขอน้อมเอาคำสอนของหลวงปู่ท่านมาเป็นวิทยาทานเจ้าค่ะ

สิ่งอัศจรรย์ ปรากฏ บนผืนหล้า

มหาวิหาร จรัสฟ้า ค่ายิ่งใหญ่

รูปทอง ผ่องผุด ดุจยองใย

สะท้อนถึง ห้วงดวงใจ สุดบูชา

รักษ์ร่างพอสร่างร้าย ..... รอดตน

ยอดเยี่ยม "ธรรมกาย" ผล ..... ผ่องแผ้ว

เลอเลิศล่วงกุศล ..... ใดอื่น

เชิญท่านถือเอาแก้ว ..... ก่องหล้าเรืองสกล
คำสอนของเดชพระคุณหลวงพ่อ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ค้นพบวิชชาธรรมกาย


สาธ สาธุ สาธุ อนุโททามิเจ้าค่ะ
:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:
เวลาน้ำรินทำอะไรก็ตามหากว่าใจไม่สงบ...
น้ำรินจะฟังดนตรีบรรเลงเจ้าค่ะแล้วจะสงบเย็นแล้วสมาธิจะตามมาเจ้าค่ะ..
...น้ำรินชอบฟังมากๆเจ้าค่ะเวลาถักหมวกเหมือนกันนั่งถักหมวก
ไปฟังดนตรีบรรเลงจะมีสมาธิเจ้าคะ
____________________________________________________

[WMA]http://www.fileden.com/files/2009/10/14/2602199/04-Mon%20Oil%20Eing.wma[/WMA]