เคล็ดลับความเจริญก้าวหน้าของคน
สังคมเป็นที่อยู่ร่วมกันของคนทุกระดับฐานะและความรู้ อีกทั้งย่อมมีความแตกต่างกันในการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของแต่ละคนด้วย บางคนอาจเคยมีคำถามในใจว่า ทำอย่างไรจึงมีชีวิตก้าวหน้าในอาชีพหรือตำแหน่งงานหรือสามารถสร้างฐานะครอบครัวให้ดีขึ้น อันที่จริงแล้วคนโบราณสอนเรื่องนี้ให้ลูกหลานสืบทอดกันมานานเป็นพันปีผ่านทางนิทานชาดกและถือเป็นเคล็ดลับความเจริญก้าวหน้าของคนที่นำไปประยุกต์ใช้ในสังคมทุกยุคสมัยได้ เราเรียกกันว่า ประโยชน์ 6 อย่างที่ทำให้คนเจริญก้าวหน้าและเป็นคนดีของสังคม แต่ละข้อมีความหมายลึกซึ้งแฝงไว้ อีกทั้งประพฤติปฏิบัติไม่ยากเลย ได้แก่


1. ความไม่เจ็บไข้ หมายถึง การรู้จักรักษาสุขภาพให้แข็งแรง หากร่างกายอ่อนแอ แม้จะมีเงินหรือความเจริญก้าวหน้าในชีวิตก็ไม่มีทางใช้หรือชื่นชมกับสิ่งนั้นได้2. มีศีลธรรมและจรรยาบรรณ หมายถึง คนที่ดำรงตนในศีลและมีจรรยาบรรณในอาชีพหรือตำแหน่งงาน ย่อมเกิดบารมีและเป็นที่เคารพนับถือของคนอื่น3. เชื่อฟังคำสอนของท่านผู้รู้ คือ การไม่ดื้อรั้น ยามได้รับคำเตือนจากผู้ที่มีประสบการณ์สูง แต่ควรนำคำพูดเหล่านั้นมาไตร่ตรองเพื่อมิให้ทำงานล้มเหลว บางครั้งยังใช้ป้องกันหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วย


4. หมั่นศึกษาเล่าเรียนต่อเนื่อง หมายถึง การแสวงหาความรู้ทั้งที่เกี่ยวกับงานหรือด้านอื่นๆเพื่อสร้างความรอบรู้ขึ้น ทั้งนี้มิได้หมายความว่า ต้องเอาปริญญามาครองเท่านั้น การอ่านหนังสือหลากหลายทำให้จิตใจและดวงตาเปิดกว้าง จักมองเห็นปัญหาและทางแก้ที่ไม่สร้างความอับจนยามต้องเผชิญกับปัญหาหลากรูปแบบ


5. ประพฤติสุจริต หมายถึง การซื่อสัตย์ต่ออาชีพหรือตำแหน่งงาน อันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือแก่ตนเองต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ขอให้จำไว้ว่า ความไว้วางใจสร้างด้วยกาลเวลาที่ยาวนาน ส่วนการทำลายความเชื่อใจกันทำได้เพียงชั่วพริบตาเดียว การกู้คืนความเชื่อมั่นยิ่งยาวนานที่สุด6. ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง ความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าขาดจิตใจมุ่งมั่นและความเอาใจใส่ในการทำงานของตนอย่างต่อเนื่อง ยามมีอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อที่จะฝ่าฟันทำลายมันเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จซึ่งมีความเจริญก้าวหน้ารออยู่เสมอหนทางแห่งความก้าวหน้าย่อมมีอุปสรรคเป็นเพื่อนใกล้ชิด หากปฏิบัติตามหกข้อเบื้องต้นย่อมพบความสำเร็จในชีวิตและเป็นคนดีของสังคมได้

ขอบคุณ คุณ มณีอักษร magnadream.spaces.live.com