ข้อน่ารู้จากพระไตรปิฎก...๒๕. ผู้ปรารถความเพียร กับ ผู้เกียจคร้าน


"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่วแล้ว ผู้ใดปรารภความเพียน ผู้นั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์ ผู้ใดเกียจคร้าน ผู้นั้นยอ่มอยู่เป็นสุข ข้อนั้นเพราะเหตุใร? เพราะธรรมะกล่าวไว้ชั่วแล้ว

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ชั่วแล้ว ผู้ใดเกียจคร้าน ผู้นั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์ ผู้ใดปรารภความเพียร ผู้นั้นย่อมอยู่เป็นสุข ข้อนั้นเพราะเหตุใร? เพราะธรรมะกล่าวไว้ดีแล้ว
"


เอกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๐/๔๕, ๔๖