ข้อน่ารู้จากพระไตรปิฎก...๒๘. ผลของสุจริตและทุจริต


"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! นั่นไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่โอกาสอันจะเป็นไปได้ ที่วิบาก (ผล) ของกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต จะพึงเกิดขึ้น ให้นำปรารถนา นำใคร่ นำพอใจ ฐานะนั้นย่อมไม่มี ก็แต่ว่าฐานะนั้นมีอยู่ ที่วิบาก (ผล) ของกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต จะพึงเกิดขั้น ให้ไม่น่าปรารถนา ไม่นำใคร่ ไม่น่าพอใจ ฐานะนั้นมีอยู่

ดูก่อนภิกษุทั้งหมาย! นั่นไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่โอกาส อันจะเป็นไปได้ ที่วิบาก (ผล) ของกายสุริต วจีสุจริต มโนสุจริต จะพึ่งเกิดขึ้น ไม่นำปรารถนา ไม่นำใคร่ ไม่นำพอใจ ฐานะนั้นย่อมไม่มี ก็แต่ว่าฐานะนั้นมีอยู่ มีวิบาก (ผล) ของกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตจะพึงเกิดขึ้น ให้น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ฐานะนั้นมีอยู่"


เอกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๐/๓๗, ๓๘