ข้อน่ารู้จากพระไตรปิฎก...๓๐. กายคตาสติ ทำให้ได้อะไรบ้าง?


"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ธรรมอย่างหนึ่ง ที่เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวช, เพื่อประโยชน์อันใหญ่, เพื่อความปลอดโปร่งจากโยคะ(กิเลสที่ประอบสัตว์ไว้ในภพ มี ๔ อย่างคือ กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา) อันใหญ่เพื่อสติสัมปชัญญะ, เพื่อให้ได้ญาณทัสสนะ (ความเห็นด้วยญาณคือความรู้ภายใน) เพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน, เพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชา (ความรู้) และวิมุติ (ความหลุดพ้น). ธรรมอย่างหนึ่งเป็นไฉน? ธรรมอย่างหนึ่ง คือกายคตาสติ (สติอันไปในกาย) ดูก่อนภิกษุ ทั้งหลาย! ธรรมอย่างหนึ่งนี้แล ที่เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวช. เพื่อประโยชน์อันใหญ่ ฯลฯ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชาและวิมุติ"

เอกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๐/๕๕