ขั้นตอนการแกะสลัก

ลายพื้นฐาน ๕ กลีบดอก

ขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูง

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=6GeOpxH7NJM