ข้อน่ารู้จากพระไตรปิฎก...๓๓. คนไข้ที่พยาบาลยากและพยาบาลง่าย


"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! คนไข้ที่ประกอบด้วยธรรม ๕ อย่าง เป็นผู้ที่พยาบาลยาก คือ

๑.มักทำสิ่งซึ่งไม่เป็นที่สบาย (คือชอบฝืนคำสั่งสอนหมอ เช่น ชอบกินของแสลง ห้ามเดินจะเดิน ห้างพูดจะพูด)

๒. ไม่รู้ประมาณในสิ่งที่สบาย

๓. ไม่กินยา

๔. ไม่บอกอาการป่วยตามความจริงแก่ผู้พยาบาล ผู้ปรารถนาสิ่งที่เป็นประโชน์ ว่าอาการป่วยเพิ่มขึ้น ทุเลาลงหรือทรงอยู่

๕. ไม่สามารถต่อทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแล้ว อันเป็นเวทนากล้าแข็ง เจ็บปวด ไม่เป็นที่พอใจถึงขนาดจะคร่าชีวิต คนไข้ที่ประกอบด้วยธรรม ๕ อย่างเหล่านี้แล เป็นผู้ที่พยาบาลยาก"

"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! คนไข้ที่ประกอบด้วยธรรม ๕ อย่าง เป็นผู้ที่พยาบาลง่าย คือ

๑. มักทำสิ่งอันเป็นที่สบาย

๒. รู้ประมาณในสิ่งอันที่สบาย

๓. กินยา

๔. บอกอาการป่วยตามความจริงแก่ผู้พยาบาล ผู้ปรารถนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ ว่าอาการป่วยเพิ่มขึ้น ทุเลาลง หรือ ทรงอยู่

๕. อดทนต่อทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้น อันเป็นเวทนากล้าแข็ง เจ็บปวดไม่เป็นที่พอใจถึงขนาดจะคร่าชีวิต คนไข้ที่ประกอบด้วยธรรม ๕ อย่างเหล่านี้แลเป็นผู้พยาบาลง่าย"


ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๑๖๑