ข้อน่ารู้จากพระไตรปิฎก...๓๔. คนพยาบาลไข้ที่ดีและไม่ดี


"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! คนพยาบาลไข้ที่ประกอบด้วยธรรม ๕ อย่าง ไม่ควรที่จะพยาบาลคนไข้ คือ

๑. ไม่สามารถที่จะจัดยา

๒. ไม่รู้ของควร ของแสลง นำของแสลงออกนำของควรเข้าไปให้

๓. เป็นผู้เห็นแก่อามิสพยาบาลคนไข้ ไม่มีจิตเมตตาจิต

๔. รังเกียจที่จะนำไปเทซึ่งอุจจาระ ปัสสาวะ อาเจียน หรือเขฬะ

๕. ไม่สามารถที่จะชี้แจงชักจูง ปลุกใจปลอบใจคนไข้ด้วยธรรมิกถาเป็นครั้งคราว คนพยาบาลไข้เป็นที่ประกอบด้วยธรรม ๕ เหล่านี้แลไม่ควรที่จะพยาบาลคนไข้"


"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! คนพยาบาลไข้ที่ประกอบด้วยธรรม ๕ อย่าง ควรที่จะพยาบาลคนไข้ คือ

๑. สามารถที่จะจัดยา

๒. รู้ของควร ของแสลง นำของแสลงออกนำของควรเข้าไปให้

๓. มีเมตตาจิต พยาบาลคนไข้ ไม่มุ่งอามิส

๔. ไม่รังเกียจที่จะนำไปเทซึ่งอุจจาระ ปัสสาวะ อาเจียน หรือเขฬะ

๕. เป็นผู้สามารถที่ชี้แจงชักชวน ปลุกใจปลอบใจคนไข้ด้วยธรรมิกถาเป็นครั้งคราว คนพยาบาลใช้ที่ประกอบด้วยธรร ๕ เหล่านี้แล ควรที่จะพยาบาลคนไข้"


ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๑๖๒