สารวันครู จาก นายกรัฐมนตรี


นายกรัฐมนตรี มอบสารวันครู 16 ม.ค.53 วอนแม่พิมพ์ของชาติร่วมมือติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาเด็กไทย กล่อมเกลาเด็กและเยาวชนของชาติให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นปกติ สุข...

เนื่องในโอกาสวันครู ในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี ในปี 2553 นี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้มอบสารวันครู มอบแด่ครูหรือแม่พิมพ์ของชาติ มีใจความว่า เนื่องในโอกาสทุ“วันครู” ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 16 มกราคม 2553 นี้ ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดียิ่งด้วยความจริงใจมายังครู ทั้งที่ได้เกษียณอายุราชการแล้วและที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษา ต่างๆ ทั่วประเทศ

“ครู” เป็นปูชนียบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการอบรมสั่งสอน หล่อหลอม และกล่อมเกลาเด็กและเยาวชนของชาติให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นปกติ สุข รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนครูทุกด้าน เพื่อให้ครูมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีสมฐานะ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้อย่างภาคภูมิใจและมีประสิทธิภาพ

รัฐบาล นี้มีภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การพัฒนาและปฏิรูประบบการศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน มุ่งพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของแผ่นดิน รู้จักพัฒนาศักยภาพของตนเอง และมีความเพียบพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ซึ่งการดำเนินงานตามภารกิจนี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก “ครู” ทั้งในการสร้างสรรค์คุณภาพด้านการศึกษา และการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติอย่างเต็มความสามารถ

ผม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ครู” ทุกคนจะช่วยกันพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้ถึงพร้อมในด้านความรู้ ทักษะ และสติปัญญา สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งแก่การดำรงชีวิตของตนและการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมและประเทศ ชาติ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ความรู้เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของ ทุกคน การมีปัญญาเป็นอาวุธจะทำให้ทุกคนสามารถนำพาบ้านเมืองไปสู่ความก้าวหน้า รุ่งเรืองต่อไปได้

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและเดชานุภาพสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่าน เคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลประทานพรให้ครูทุกท่าน ประสบแต่สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พรั่งพร้อมด้วยด้วยจตุรพิธพรชัย เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้วัฒนาสถาพรตลอดไป.


ที่มา - ไทยรัฐออนไลน์ 13 มกราคม 2553, 13:45 น.