ข้อน่ารู้จากพระไตรปิฎก...๓๘. ผู้ตกนรก


"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ อย่าง ย่อมตกนรกเหมือนถูกนำตัวไปวางไว้ ธรรม ๕ อย่าง คือ

๑. เป็นผู้มักฆ่าสัตว์

๒. เป็นผู้ลักทรัพย์

๓. เป็นผู้มักประพฤติผิดในกาม

๔. เป็นผู้มักพูดปด

๕. เป็นผู้มักตั้งอยู่ในความประมาท ด้วยการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัย

"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! บุคคลผู้ประกอบดวยธรรม ๕ อย่างเหล่านี้แล ย่อมตกนรกเหมือนถูกนำตัวไปวางไว้"


ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๑๙๑