พระบรมราโชวาท “ผู้ที่มีการศึกษาสูง ประมาณตน ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๔

ผู้ที่มีการศึกษาสูง ประมาณตน ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
“…แม้จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงเพียงใด ถ้าบกพร่องต่อการประมาณตนในทางปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ วิชาต่าง ๆ ที่ได้เล่าเรียนมาจนสำเร็จนั้นก็ไร้ประโยชน์ ไม่สามารถจะนำความเจริญมาสู่ตน และประเทศชาติสมดังความปรารถนา…”


* * * * * * * * * * * * * * * * *