ข้อน่ารู้จากคำเมือง...คำวิเศษณ์


โง่ = ง่าว
ถึง = เถิง
ไม่ = หมะ, บะ, บ่อ (เช่น หมะใจ๊ = ไม่ใช้)
นะ = เน้อ (เช่น เน้อครับ = นะครับ)
ร่ม หมายถึง ร่มเงา = ฮ่ม
ร่ม หมายถึง (ร่มกันแดด-กันฝน) = จ้อง
ใหญ่ = หลวง (เช่น "หูหลวง" = "หูใหญ่")
เหนียว = ตั๋ง
ทุก = กุ๊ (เช่น กุ๊ๆ คน= ทุกๆคน)