อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เชิญร่วมงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๓
อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และสำนักงานเขตคลองสาน จัดงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๓ ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ถึงคุณค่าและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความเป็นไทย รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
โดยครั้งที่ ๑ กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.ชุด “ธรรมะแห่งวิถีชีวิต” เป็นการแสดงดนตรีประกอบการบรรยายเรื่องราวของสมเด็จย่าด้านธรรมาภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาโดยใช้หลักธรรมะ จนเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทย คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีทศพิธราชธรรม จากวิทยากรกรมศิลปากร สลับกับการบรรเลงบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมะแห่งวิถีชีวิตของคนไทยในสังคมสมัยปัจจุบัน ชุดการแสดงดังกล่าวสมควรอย่างยิ่งที่จะน้อมนำมาเป็นต้นแบบในการสั่งสอนเยาวชนและดำรงชีวิตอย่างพอเพียงในสภาพสังคมปัจจุบัน ด้วยบทเพลงและการขับเสภาที่เกี่ยวกับธรรมะในการดำเนินชีวิตของคนไทยในสังคมสมัย เช่น เพลงค่าน้ำมน เพลงโลกคือละคร เป็นต้น
ส่วนครั้งที่ ๒ กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.– ๑๘.๐๐ น. ชุด “แสงธรรมนำพระปณิธาน”เป็นการเสวนาเรื่องราวเกี่ยวกับพระปณิธานอันมุ่งมั่นของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้านการพัฒนาพื้นที่บนดอยตุง จนได้รับสมญานามว่า “แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย” ตลอดจนทะนุบำรุงพระศาสนา และงานอดิเรกด้านการปั้นพระพุทธรูป ทรงพระราชทานให้กับตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ผ่านบทเพลงอันเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เช่น เพลงน้ำพระทัยสมเด็จย่า เพลงห่วงย่า เพลงสวรรค์ชาวดอย เพลงย่าแห่งชาวสยาม เป็นต้น
ผู้สนใจเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซอยสมเด็จเจ้าพระยา ๓ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๓๗-๗๗๙๙, ๐๒-๔๓๙-๐๙๐๒ หรือ http://www.theprincessmothermemorialpark.org
ชนินทร/ข่าว