ปัญหาความไม่เข้าใจของพนักงานหลายคน ผู้บริหารและเจ้าของบางคน
เกิดขึ้นกับคำที่เกี่ยวข้องกับใจ 3 คำต่อไปนี้ เช่น ทำไมไม่ไว้ใจเรา ทำเหมือนไม่วางใจเรา
หรือทำดีตั้งหลายครั้งแล้ว ยังไม่เชื่อใจเราอีก เราลองมาทำความรู้จักพอสังเขปนะครับ

- เชื่อใจ

- ไว้ใจ

- วางใจ


คนทำงานตัวจริง จะต้องทำให้หัวหน้าของเรา ให้เราได้ทั้ง 3 ใจที่ว่ามานี้

1. เชื่อใจ ปัจจัยที่ทำให้เราเชื่อใจว่า คนนี้สามารถทำงานในตำแหน่งนี้ได้นั้นจะต้องประกอบด้วย
มีการศึกษา และหรือมีทักษะ ประสบการณ์ในระดับหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับงานในตำแหน่งงานที่ทำ

สังเกตได้จาก การเรียนรู้และเข้าใจงานใหม่ๆ ได้เร็ว
กล้าปฏิบัติ กล้าถาม กล้าตอบ ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความมั่นใจ

2.ไว้ใจ ปัจจัยที่ทำให้เราไว้ใจว่า คนนี้จะทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างสำเร็จ จะต้องประกอบด้วย
การทำงานร่วมกัน ได้เห็น ได้เรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยน ได้แก้ปัญหาด้วยกัน

สังเกตได้จาก การเข้ากับผู้อื่นได้ดี รู้จักความเป็นทีม ไม่ปฏิเสธงาน และมีผลงานให้เห็นในระยะเวลาหนึ่งที่ชัดเจน
มีความสามารถในการวิเคราะห์สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาต่างๆ กล้าตัดสินใจ กล้าเสนอแนะ

3. วางใจ ปัจจัยที่ทำให้เราวางใจว่า คนนี้จะนำพาความสำเร็จในภารกิจต่างๆ มาสู่องค์กรนั้น ก็คือ
ได้เห็น ได้แลกเปลี่ยน วิธีคิด กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่แท้จริงของการทำงาน
รวมถึงความเสมอต้นเสมอปลายของสไตล์การทำงาน สไตล์การบริหาร ความโปร่งใสที่เกิดจากระบบงาน
และวินัยในการทำงาน พูดง่ายๆ ก็เห็นตัวตนที่แท้จริงและเป็นธรรมชาติของคนทำงานคนนี้

สังเกตได้จาก การยอมรับอย่างจริงใจจากเพื่อนร่วมงาน ลูกน้องและหัวหน้า
การทำงานต่างๆ มีแผนงานเชิงป้องกัน มีการพัฒนาระบบงานเพื่อแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์
เข้าใจธุรกิจและการตลาด มีทัศนคติและวิธีพูด วิธีปฏิบัติเชิงบวก เป็นตัวอย่างให้กับบุคคลอื่นๆ ได้

ถ้าวันนี้ ท่านยังไม่ได้แสดงให้หัวหน้า ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ได้เห็นทั้ง 3 ระดับที่กล่าวมาแล้ว
ท่านต้องเร่งหน่อย เพราะความก้าวหน้าของการทำงานอยู่ที่ว่า ต้องได้รับทั้งความเชื่อใจในการเริ่มงาน
ได้รับความไว้ใจในการมอบหมายงานที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อท้าทายความสามารถ และความวางใจจากเจ้าของกิจการ
ผู้บริหารระดับสูง ที่มอบโอกาสการมีส่วนร่วมในการบริหาร การกำหนดทิศทาง กลยุทธ์และการเติบโตขององค์กร

และอย่าลืมว่า แม้ว่าท่านจะได้รับความไว้วางใจแล้วก็ตาม ระบบการตรวจสอบการทำงานจากส่วนงานอื่นๆ
หรือจากส่วนกลาง ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้

และจะเป็นเรื่องดีซะอีก
ถ้ามีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพราะว่าจะเป็นการรับประกันความไว้วางใจที่ท่านได้รับ


โค้ด PHP:
ที่มา http://www.jobtothai.com/