ก.พ.เปิดสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาลกว่า 100 ทุน สมัครได้ตั้งแต่ 18 ม.ค.-5 ก.พ.นี้

ที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) นางเบญจวรรณ สร่างนิทร เลขาธิการ ก.พ. เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ.ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2553 สำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา จำนวน 130 ทุน แบ่งเป็น ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานรัฐ จำนวน 20 ทุน ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จำนวน 22 ทุน ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 5 ทุน ทุนสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ทุน และทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 81 ทุน ทั้งนี้ จุดประสงค์เพื่อเตรียม และพัฒนากำลังคนภาคราชการในสาขาที่สอดคล้องกับภารกิจของรัฐ ทดแทนกำลังคนที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ

นางเบญวรรณ กล่าวว่า สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน คือ กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ยกเว้นสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ แพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์) และต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ 5 ก.พ.

ส่วนผู้ที่ได้รับปริญญาโท หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาโท ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่เกิน 3.50 และอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 5 ก.พ.53

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข่าวสาร สำนักงาน ก.พ. ส่วนภูมิภาคสอบถามได้ที่สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หรือทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar.ocsc.go.th และสมัครได้ตั้งแต่วันที่18 ม.ค.-5 ก.พ.

ที่มา นสพ.เดลินิวส์