ความกตัญญู


ความกตัญญู เป็นเครื่องส่งเสริมให้คนเราประสบความสำเร็จใจชีวิต ถ้าเรามีใจกุศล รู้จักบุญคุณ รู้จักทดแทนบุญคุณ ถือว่าเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดที่มนุษย์พึงมี

เราควรกตัญญูต่อ คุณพ่อคนแม่ ผู้มีพระคุณ ต่อประเทศชาติ ของเราเอง
ความกตัญญูมี 3 ลักษณะ

คือ กตัญญูด้วยจิตใจ กตัญญูด้วยวาจา และกตัญญูด้วยการให้ตอบแทนความหมาย

การรู้จักกตัญญูของคน ถือเป็นคุณสมบัติหนึ่งของคนดีซึ่งสังคมยกย่อง ส่วนการตอบแทนผู้มีพระคุณนั้นมีหลายแบบ ความคิดเทิดทูนในทางที่ดี การใช้วาจางดงามยกย่องให้เกียรติ และการตอบแทนด้วยเงินทอง สิ่งของ ซึ่งกระทำต่อผู้มีพระคุณ ล้วนถือเป็นการแสดงความกตัญญู ดังนั้น ความคิดที่ว่าต้องจ่ายเงินตอบแทนพระคุณหรือทำงานทดแทนคุณ มิใช่วิธีเดียวของการแสดงความกตัญญู แม้ไม่มีเงินทอง สิ่งของ ก็อาจตอบแทนด้วยวาจาไพเราะหรือจิตใจที่ดีงามในการคิดถึงผู้มีพระคุณได้ อีกอย่างหนึ่ง การตอบแทนพระคุณด้วยการทำละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีในสังคมอันสร้างความเดือดร้อนแก่คนกลุ่มอื่นเพื่อผลประโยชน์หรือความสุขของผู้มีพระคุณไม่ว่าเขาจะร้องขอหรือไม่ก็ตาม มิใช่การแสดงความกตัญญูตามหลักพุทธศาสนาเพราะเป็นการทำชั่วและบาปซึ่งส่งผลกรรมให้ผู้มีพระคุณและผู้กระทำด้วย จึงเป็นการกระทำที่ผิดหลักธรรมอย่างชัดเจน หากผู้ใดร้องขอให้เขาทำชั่ว ทำผิดกฎหมาย เพื่อตนในการทวงบุญคุณ พึงระลึกไว้ว่า ผู้มีพระคุณนั้นมิได้มีเจตนาที่ดีตั้งแต่ต้นในการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ ต่อท่าน แต่ทำเพราะต้องการสิ่งตอบแทนชั่วร้ายในภายหลัง การตอบแทนที่ชั่วบาปของผู้ที่อ้างว่าทำเพราะกตัญญูนั้น เป็นการสร้างความไม่เป็นมงคลในชีวิตแก่ผู้มีพระคุณแม้ว่าฝ่ายนั้นจะไม่ได้ร้องขอก็ตาม จึงเป็นการแสดงความกตัญญูที่ดีไม่ได้