สำหรับเรื่องนี้ฅนภูไทเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ จั่งได๋ก่อนตั้งกระกระทู้กะให้ตระหนักถึง วัถตุประสงค์และเจตนารมย์ของของเว็บบ้านมหาเฮานำ(อยากให้เป็นไปตามอุดมการณ์ที่อ้ายบ่าวคนเดิมที่ตั้งไว้)โดยส่วนโตคนภูไทอยากให้ผุสิตั้งกระทู้ กะอยากให้เน้นในการนำเสนอ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเฮา เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับคนอีสานตลอดไป โดยที่บ่ต้องไปลอกรึก๊อปปี้เขามา แค่เฮานำเสนอภูมิปัญญา ภาษา วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของหมู่บ้าน รึจังหวัดของเฮาเอง ไผมีดีอิหยัง บ้านเฮา จังหวัดเฮา มีดีอิหยัง กะอยากให้เอามาอวด เอามาเสนอเพื่อเผยแผ่ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ให้คนได้รู้จัก และได้ศึกษา และได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป

ของกินถ้ากินมันกะเน่า ของเก่าถ้าบ่เล่ามันกะลืม
บ่ลืมของเก่า บ่เมาของใหม่ ให้รักษาไว้มูนมังคือครั้งปู่สังกะสาย่าสังกะสี ...

คนภูไทเอาหลักในการนำเสนอมาให้ศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งกระทู้ หวังว่าสิเกิดประโยชน์บ่มากกะน่อย

หลักการนำเสนอ
ในการนำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม ผู้นำเสนอจะต้องพิจารณาถึงหลักการที่จะใช้เป็นข้อยึดถือ คือให้มีความถูกต้องเหมาะสม มิฉะนั้นจะเกิดผลเสียต่อผู้นำเสนอเองและหน่วยงานของผู้นำเสนอด้วย เพราะการนำเสนอจะส่งผลโดยตรง และ โดยทางอ้อมต่อภาพลักษณ์ของบุคคลและองค์กรที่จัดนำได้ จึงต้องคำนึงถึงหลักการในการกำหนดจุดมุ่งหมายการนำเสนอ การวางโครงสร้างการนำเสนอ และการเตรียมเนื้อหาที่จะนำเสนอ

? การกำหนดจุดมุ่งหมายของการนำเสนอ

การนำเสนอจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการ ดังนี้
1. ต้องก่อประโยชน์ทั้งต่อฝ่ายผู้นำเสนอและผู้รับการนำเสนอ

2. ต้องคำนึงถึงผู้รับการนำเสนอเป็นหลัก

3. ต้องมีจุดมุ่งหมายที่มีความเป็นไปได้

4. ต้องไม่กำหนดจุดมุ่งหมายมากหลากหลายจนคลุมเครือ

5. ต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์