หวยพึ่งได้มาครับ

บน 411, 11, 77
ล่าง 93, 71

ไผซื้อทันกะซื้อไว้แน่เด้อครับ