หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 12 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
กำลังแสดงผล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 11

หัวข้อ: การเขียนแผนธุรกิจ สำหรับ SME

 1. #1
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,605
  บล็อก
  197

  การเขียนแผนธุรกิจ สำหรับ SME


  การเขียนแผนธุรกิจ สำหรับ SME  1. บทสรุปผู้บริหาร

  • ความเป็นมาและสถานะของกิจการในปัจจุบัน
  - ชื่อและที่ตั้งกิจการ / ชื่อผู้บริหารที่สำคัญ / ประเภทสินค้าที่ขาย / ยี่ห้อสินค้า (ถ้ามี)
  - กลุ่มลูกค้าหลัก / ส่วนแบ่งตลาด / คู่แข่งที่สำคัญความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
  - ฐานะของกิจการ (เงินทุน-เงินกู้) และผลประกอบการในปัจจุบัน


  • โอกาสทางธุรกิจ และแนวคิดในการจัดทำโครงการ
  - ความเป็นมาของโครงการ / วัตถุประสงค์ของโครงการ (เพื่อขยายสาขา / เพื่อจัดตั้งกิจการใหม่ / เพื่อปรับปรุงกิจการ)
  - การลงทุนในโครงการ และแหล่งที่มาของเงินทุน


  • วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนธุรกิจ (เพื่อขอสินเชื่อ , หาผู้ร่วมลงทุน หรือปรับปรุงกิจการ เป็นต้น )


  • กลยุทธ์ในการบริหารโครงการ
  - ด้านการจัดการ / การจัดซื้อสินค้าและการบริหารสินค้าคงคลัง / การตลาด และการเงิน


  • ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ
  - ระยะเวลาคืนทุน (Pay -back Period)
  - จุดคุ้มทุน ( Break-even Point )
  - มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน (NPV)
  - อัตราผลตอบแทนของการลงทุน (IRR)
 2. #2
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,605
  บล็อก
  197

  2. ความเป็นมาของโครงการ

  2. ความเป็นมาของโครงการ


  • ประวัติ และความเป็นมาของกิจการ

  - แนวความคิดในการก่อตั้งกิจการ
  - ผู้ก่อตั้งกิจการ
  - ปีที่ก่อตั้ง
  - ทุนจดทะเบียน / ทุนที่ชำระแล้ว
  - การเติบโตของกิจการ (ได้แก่ การเพิ่มทุน การลงทุนขยายกิจการ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารฯลฯ)
  - ความสำเร็จครั้งสำคัญของกิจการ (ถ้ามี)

  • รายชื่อหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น และสัดส่วนหุ้นที่ถือครอง


  • ประวัติของหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น

  • สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ย้อนหลัง 3 ปี)

  • กรณีที่เป็นโครงการใหม่ ให้ระบุชัดเจนว่าจะเริ่มดำเนินงานเมื่อใด (จัดทำเป็นตารางแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดตั้งจนถึงวันเริ่มดำเนินงาน)

 3. #3
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,605
  บล็อก
  197

  3. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม

  3. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม  • ภาพรวมของอุตสาหกรรม


  • แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม


  • มาตรฐานในการประกอบการในอุตสาหกรรม ( เช่น ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO, QS, GMP, H A CCP ฯลฯ ) ตลอดจน Benchmark อื่น ๆ ที่สำคัญในอุตสาหกรรม


  • นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ (ถ้ามี)
 4. #4
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,605
  บล็อก
  197

  4. การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT A nalysis)

  4. การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT A nalysis)  • จุดแข็งของกิจการ : ปัจจัยภายในที่ทำให้กิจการมีความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลัก / คู่แข่งรอง


  • จุดอ่อนของกิจการ : ปัจจัยภายในที่ทำให้กิจการมีความเสียเปรียบในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลัก / คู่แข่งรอง


  • โอกาสของธุรกิจ : ปัจจัยภายนอกที่จะเสริมให้กิจการเติบโตต่อไปในอนาคต

  • อุปสรรคของธุรกิจ : ปัจจัยภายนอกที่จะทำให้กิจการไม่รุ่งเรือง หรือเติบโตช้า ล 5. #5
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,605
  บล็อก
  197

  5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย (Vision, Mission & Goals)

  5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย (Vision, Mission & Goals)  • วิสัยทัศน์ (Vision) คือ ภาพของกิจการที่ต้องการจะเป็นในอนาคต โดยมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงในปัจจุบัน


  • พันธกิจ (Mission) คือ งานที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกิจการ


  • เป้าหมาย (Goal) คือ การกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการจากพันธกิจของกิจการ โดยกำหนดเป็นข้อ ๆ แบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น (1 ปี) ระยะปานกลาง (3-5 ปี) และระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) ทั้งนี้เป้าหมายในแต่ละระยะเวลาควรสอดคล้องกัน สามารถวัดผลได้ และระบุเวลาที่แล้วเสร็จอย่างชัดเจน

 6. #6
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,605
  บล็อก
  197
  6. แผนเชิงกลยุทธ์  • กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy) คือสิ่งที่บอกถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของกิจการ ได้แก่


  • มุ่งเน้นการเติบโต (Growth Strategy) เป็นการขยายธุรกิจไปในทิศทางต่าง ๆ เช่น

  - ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกื้อหนุนธุรกิจเดิม โดยเป็นธุรกิจที่อยู่ต้นทางหรือ ปลายทางของธุรกิจเดิม
  ( Forward – Backward Integration )
  - ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่แตกต่างไปจากธุรกิจเดิมโดยสิ้นเชิง ( Conglomerate Diversification) เพื่อกระจายความเสี่ยงของการลงทุน
  - จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ( Alliance Strategy ) เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ธุรกิจเดิมโดย
  ไม่ต้องลงทุนเอง

  • กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategy) ไม่มีการลงทุนใด ๆ ในช่วงนี้ แต่มุ่งเน้นในธุรกิจเดิมให้เข้มแข็ง

  • การลดขนาดกิจการ ( Retrenchment Strategy )

  - ขายทิ้งกิจการบางส่วน (ที่ไม่ทำกำไร หรือขาดทุน)
  - ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ ( Restructure)


  • กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) คือ การดึงจุดเด่นขององค์กรขึ้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์และ ส่งเสริมกลยุทธ์ระดับองค์กร


  • เป็นผู้นำด้านต้นทุน (ที่ต่ำกว่าคู่แข่งขัน) ( Cost Leadership Strategy) ทำให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาถูกกว่าคู่แข่ง


  • เน้นความแตกต่างของสินค้า ( Differentiation Strategy) สามารถสร้าง Value Added ใหม่ ๆ ให้กับสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ ของผู้บริโภค

  • มุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ( Focus Strategy) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ทำให้กิจการสามารถตั้งราคาสินค้าได้สูงขึ้น


  • กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional Level Strategies) ในด้านต่างๆ ได้แก่


  - การบริหารจัดการ เป็นการสร้างระบบการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
  - การตลาด เป็นการกำหนดแผนงานด้านการตลาดเพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
  - การจัดซื้อสินค้า เป็นการกำหนดแผนงานด้านการจัดซื้อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
  - การเงิน เป็นการกำหนดแผนงานด้านการเงินให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 7. #7
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,605
  บล็อก
  197
  7. แผนการบริหารจัดการ


  (ก่อนและหลังการดำเนินการตามโครงการใหม่)

  • รูปแบบธุรกิจ (กิจการเจ้าของคนเดียว ,ห้างหุ้นส่วน ,บริษัทจำกัด ฯลฯ)

  • โครงสร้างองค์กร และผังบริหาร

  • ทีมผู้บริหารและหลักการบริหารงาน

  • รายชื่อคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร

  • ลักษณะการบริหารงาน (เช่นการรวมอำนาจ หรือกระจายอำนาจ เป็นต้น)
  กรณีการจัดตั้งกิจการใหม่ ให้แสดงความสัมพันธ์ของการบริหารงานระหว่างกิจการเดิมและ กิจการใหม่ให้ชัดเจน


  • แผนด้านบุคลากร
  • กำลังคนในปัจจุบัน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน และแผนด้านกำลังคน (การสรรหา และ จัดเตรียมบุคลากร)
  • แผนพัฒนาบุคลากร
  • ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ( ถ้ามี )
  • พันธมิตรทางธุรกิจ และการให้ความช่วยเหลือ ( ถ้ามี )
  • สรุปจุดเด่น ปัญหา และเป้าหมายทางการจัดการ บริหารงานโครงการ
  • สรุปจุดเด่นด้านการจัดการ บริหารงานโครงการ
  • สรุปปัญหาที่สำคัญด้านการจัดการ บริหารงานโครงการ
  • เป้าหมายทางการจัดการที่ต้องการตามแผนกลยุทธ์
  • งบประมาณที่ต้องใช้ด้านการจัดการ 8. #8
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,605
  บล็อก
  197

  8. แผนการตลาด

  8. แผนการตลาด  (ก่อนและหลังการดำเนินการตามโครงการใหม่)

  • ภาพรวมของตลาด


  1 สภาวะทั่วไปของตลาด อธิบายย้อนหลัง 3 ปี และคาดการณ์ล่วงหน้า 3 ปี (ระบุที่มาของสมมติฐาน)
  2. ขนาด หรือมูลค่าการซื้อขายของตลาด (ระบุที่มาของตัวเลขหรือสมมติฐาน และข้อจำกัดในการประมาณการด้วย)
  3. ปริมาณความต้องการของตลาด / จำนวนผู้ซื้อในตลาด
  4. ปริมาณการค้าเพื่อตอบสนองตลาด / จำนวนผู้ค้าในตลาด


  • ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย


  1. ลักษณะและจุดเด่นผลิตภัณฑ์
  2. การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (ภาพที่ต้องการให้เป็นในสายตาของผู้บริโภค)
  3. ภาพตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ / สถานที่จัดจำหน่าย
  4. พื้นที่จำหน่าย และตลาดเป้าหมาย (ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นตลาดระดับท้องถิ่น หรือตลาดระดับประเทศ)


  5. ยอดขาย และส่วนแบ่งตลาด
  [INDENT]

  • กลุ่มลูกค้า

  1. ลูกค้าเป้าหมายคือใคร
  2. ลูกค้ารายใหญ่ของกิจการ 5 อันดับแรก แจก แจง ยอดขายสำหรับลูกค้าแต่ละราย และความสัมพันธ์กับลูกค้ารายพิเศษ (ถ้ามี)
  3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคตของโครงการคือใคร (สามารถขยายฐานลูกค้าได้หรือไม่)


  • การแข่งขัน และคู่แข่ง


  1. สภาพการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน
  2. คู่แข่งหลัก / คู่แข่งรองของกิจการ
  3. เปรียบเทียบยอดขาย หรือส่วนแบ่งตลาดของกิจการกับคู่แข่งหลัก
  4. เปรียบเทียบจุดแข็ง-จุดอ่อนระหว่างผลิตภัณฑ์ของกิจการกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
  5. ลูกค้ากลุ่มเดิมมีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งหรือไม่
  6. แนวโน้มการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่

  • กลยุทธ์ทางการตลาด


  1. กลยุทธ์ด้านสินค้า / บริการ
  2. กลยุทธ์ด้านราคา
  3. กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย
  4. กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาดและการขาย


  • สรุปจุดเด่น ปัญหา และเป้าหมายทางการตลาด


  1. สรุปจุดเด่นด้านการตลาด
  2. สรุปปัญหาที่สำคัญด้านการตลาด
  3. ยอดขาย / ส่วนแบ่งตลาด และเป้าหมายทางการตลาดอื่นๆ ที่ต้องการตามแผนกลยุทธ์
  4. งบประมาณที่ต้องใช้ด้านการตลาด


 9. #9
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,605
  บล็อก
  197

  9. การวิเคราะห์ด้านเทคนิค หรือ กระบวนการซื้อมา-ขายไปของกิจการ

  9. การวิเคราะห์ด้านเทคนิค หรือ กระบวนการซื้อมา-ขายไปของกิจการ  ( ก่อนและหลังการดำเนินการตามโครงการใหม่)


  • กระบวนการจัดซื้อสินค้าของกิจการ และกระบวนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ( แสดงในรูป Flow Chart)


  • ทำเลที่ตั้ง และแผนผังสถานที่ตั้งร้านค้า และคลังสินค้า (ถ้ามี)


  1. แผนที่ร้านค้า / คลังสินค้า (ถ้ามี)
  2. แผนผังภายในร้านค้า / คลังสินค้า (ถ้ามี)
  3. จำนวนพื้นที่ใช้สอย
  4. การได้มาซึ่งพื้นที่ (ซื้อหรือเช่า ระบุรายละเอียดการชำระเงิน ในกรณีที่เป็นการเช่าให้ระบุปีที่สัญญาเช่าหมดอายุ)


  • สินทรัพย์ที่ใช้ในการซื้อ-ขายสินค้า


  1. รายการเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่สำคัญ (หากยังอยู่ระหว่างการชำระเงิน ให้ระบุรายละเอียด เงื่อนไขการชำระเงิน)
  2. อายุการใช้งาน
  3. การซ่อมแซม/บำรุง รักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์


  • ต้นทุนสินค้าที่ขาย


  1. สินค้าสำคัญและซัพพลายเออร์หลักที่กิจการติดต่อด้วย
  2. สัดส่วนต้นทุนของกิจการ (ต้นทุนสินค้าที่ขาย และต้นทุนค่าบริหาร)
  3. พยากรณ์ยอดซื้อสินค้า

  • การบริหารสินค้าคงคลัง และนโยบายสินค้าคงคลัง

  • การควบคุมคุณภาพการจัดซื้อสินค้า

  • สรุปจุดเด่น ปัญหา และเป้าหมายทางการซื้อ-ขายสินค้า

  1. สรุปจุดเด่นด้านการซื้อ-ขายสินค้า
  2. สรุปปัญหาที่สำคัญด้านการซื้อ-ขายสินค้า
  3. เป้าหมายทางการซื้อ-ขายสินค้าที่ต้องการตามแผนกลยุทธ์
  4. งบประมาณที่ต้องใช้ด้านการจัดซื้อสินค้า / คลังสินค้า  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khonsurin; 26-03-2010 at 09:58.

 10. #10
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,605
  บล็อก
  197

  10. แผนการเงิน

  10. แผนการเงิน  • การลงทุนในกิจการ ( ก่อน การดำเนินงานตามโครงการ)
  รายการ แหล่งที่มา รวม

  ส่วนของเจ้าของ เจ้าหนี้(กู้ยืม)


  1. สินทรัพย์ถาวร
  1.1 ที่ดิน
  1.2 อาคาร
  1.3 เครื่องจักร/อุปกรณ์
  1.4 รถยนต์
  1.5 เครื่องใช้สำนักงาน
  1.6 อื่นๆ
  รวมสินทรัพย์ถาวร

  2.ค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงาน

  รวมค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงาน  3. เงินทุนหมุนเวียน


  3.1 สินค้าคงเหลือเตรียมไว้ขาย
  3.2 สินค้าที่ขายเป็นเงินเชื่อ
  3.3 เงินสดสำรองไว้ใช้ในการดำเนินงาน

  รวมเงินทุนหมุนเวียน
  รวมต้นทุนโครงการทั้งสิ้น
  อัตราส่วนเจ้าของ/เงินกู้  รายละเอียดเงินกู้ยืม (ถ้ามี)


  - ประเภทและวงเงินกู้
  - วัตถุประสงค์ของเงินกู้
  - อัตราดอกเบี้ย
  - การชำระคืนเงินต้น
  - ระยะเวลาปลอดหนี้
  - หลักประกันเงินกู้


  • การลงทุนในโครงการใหม่

  รายการ แหล่งที่มา รวม
  ส่วนของเจ้าของ เจ้าหนี้(กู้ยืม)  1. สินทรัพย์ถาวร

  1.1 ที่ดิน
  1.2 อาคาร
  1.3 เครื่องจักร/อุปกรณ์
  1.4 รถยนต์
  1.5 เครื่องใช้สำนักงาน
  1.6 อื่นๆ
  รวมสินทรัพย์ถาวร


  2.ค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงาน

  รวมค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงาน


  3. เงินทุนหมุนเวียน


  3.1 สินค้าคงเหลือเตรียมไว้ขาย
  3.2 สินค้าที่ขายเป็นเงินเชื่อ
  3.3 เงินสดสำรองไว้ใช้ในการดำเนินงาน
  รวมเงินทุนหมุนเวียน
  รวมต้นทุนโครงการทั้งสิ้น
  อัตราส่วนเจ้าของ/เงินกู้


  • แหล่งเงินที่ประสงค์จะขอกู้


  • รายละเอียดเงินกู้ยืม (ถ้ามี)

  - ประเภทและวงเงินกู้
  - วัตถุประสงค์ของเงินกู้
  - อัตราดอกเบี้ย
  - การชำระคืนเงินต้น
  - ระยะเวลาปลอดหนี้
  - หลักประกันเงินกู้


  • ประมาณการทางการเงินของกิจการในอนาคต 3-5 ปี

  • สมมติฐานทางการบัญชีและการเงิน
  [/INDENT]
  - อัตราการเพิ่ม/ลดของยอดขาย ต้นทุนสินค้าที่ขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใน แต่ละปี
  - อัตราดอกเบี้ยจ่าย ประมาณจากอัตราดอกเบี้ยจ่ายของวงเงินกู้เดิม และวงเงินกู้ใหม่ที่คาดว่าจะกู้เพิ่ม
  - สัดส่วนการขายเงินสด : ขายเงินเชื่อ
  - ระยะเวลาในการให้เครดิตแก่ลูกค้า
  - นโยบายการให้ส่วนลดการค้า และส่วนลดเงินสด (ถ้ามี)
  - ระยะเวลาที่ได้รับเครดิตจากเจ้าหนี้การค้า
  - ระยะเวลาในการเก็บ รักษาสินค้าคงคลัง
  - วิธีการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรแต่ละประเภท
  - อัตราภาษีเงินได้[/INDENT]


  • ประมาณการงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด โดย

  - ประมาณการปีที่ 1 เป็นรายเดือน
  - ประมาณการปีที่ 2 และ 3 เป็นรายไตรมาส
  - ประมาณการหลังปีที่ 3 เป็นรายปี ( ถ้ามี )

  • การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

  • อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง หรือความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น ( Liquidity Ratio)


  - อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
  - อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)


  • อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไร ( Profitability Ratio )


  - อัตรากำไรขั้นต้น ( Gross Profit Margin Ratio )
  - อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ( Operating Profit Margin Ratio )
  - กำไรสุทธิต่อยอดขาย (Net Profit Margin)
  - อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์รวม ( Return on Asset - RO A )
  - อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น ( Return on Equity - ROE)


  • อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพการจัดการเงินทุนหมุนเวียน ( Working Capital Management Ratio)


  - อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover Ratio)
  - ระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้ ( Average Collection Period - Day )
  - ระยะเวลาในการชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า ( Account Payable Turnover - Day )
  - ระยะเวลาการเก็บสินค้าคงคลัง ( Inventory Turnover - Day )


  • อัตราส่วนวัดความสามารถในการชำระหนี้ และความสามารถในการก่อหนี้เพิ่ม


  - อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม ( Debt Ratio)
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ( Debt to Equity Ratio)
  - อัตราส่วนแสดงความสามารถในการชำระดอกเบี้ยจ่าย ( Interest Coverage Ratio)  • วิเคราะห์การเติบโตของกิจการและแนวโน้มการเติบโต ( Trend Analysis )


  รายการวิเคราะห์ ย้อนหลังปีที่ 2 ย้อนหลังปีที่ 1 ปีปัจจุบัน คาดการณ์ปีที่ 1 คาดการณ์ปีที่ 2
  ยอดขาย
  ต้นทุนขาย
  กำไรขั้นต้น
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
  กำไรจากการดำเนินงาน
  กำไรสุทธิ
  สินทรัพย์รวม
  หนี้สินรวม


  • วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของการลงทุน


  • ระยะเวลาคืนทุน ( Pay-back Period )


  • จุดคุ้มทุน ( Brake-even Point )


  • มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน (Net Present Value : NPV )


  • อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR)


  • สรุปจุดเด่น ปัญหา และเป้าหมายทางการเงิน


  • สรุปจุดเด่นด้านการเงิน


  • สรุปปัญหาที่สำคัญด้านการเงิน


  • เป้าหมายทางการเงินที่ต้องการตามแผนกลยุทธ์

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khonsurin; 26-03-2010 at 10:01.

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •