วิธีคิดของสมอง
สมองของคนเราแบ่งออกเป็น 2 ซีก ทำหน้าที่ควบคุมการคิดในลักษณะที่แตกต่างกัน


สมองซีกซ้าย

ควบคุมความการคิดที่เป็นเรื่องของ ตรรกะ การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบด้วยเหตุด้วยผล
การคิดคำนวณในเชิงลึก - เชิงระบบเป็นสำคัญ


สมองซีกขวา


ควบคุมการคิดในเชิงสร้างสรรค์ คิดในแง่มุมต่างๆ ควบคุมอารมณ์และจิตใจ รวมถึงญาณหยั่งรู้ต่างๆ ถือเป็นการคิดในมุมกว้าง


จากหนังสือการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ ของหม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา

ได้เขียนบทความเกี่ยวกับทักษะการเชื่อมโยงกับความสามารถพิเศษของสมองแต่ละซีกไว้ดังนี้


สมองซีกซ้าย (Left Hemisphere)


ลายมือ
สัญลักษณ์
ภาษา
การอ่าน
การออกเสียง
การมองเห็นรายละเอียดและข้อเท็จจริง(การวิเคราะห์)
การพูดและการท่องจำปากเปล่า
การทำตามคำสั่ง
การฟัง (การรับรู้)
การรับรู้เชื่อมโยงสัมพันธ์ทางโสตประสาทสมองซีกขวา (Right Hemisphere)


ประสาทสัมผัส
มิติสัมพันธ์
รูปทรงและรูปแบบ
ความไวต่อสี
การขับร้องและดนตรี
การถ่ายทอดทางศิลปะ
การสร้างสรรค์
การหลับตาแล้วมองเห็นภาพความสามารถทางสร้างจินตภาพ
ความรู้สึกและอารมณ์
การสังเคราะห์