คุณสมบัติบุคคลที่เอื้อต่อการวิเคราะห์1 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์

การคิดวิเคราะห์ที่ดี ผู้คิดจุต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องนั้นๆ เพราะจะช่วยกำหนดขอบเขตการวิเคราะห์ จำแนกแจกแจงองค์ประกอบ การจักหมวดหมู่ ลำดับความสำคัญ หรือหาสาเหตุของเรื่องราวเหตุการณ์ได้ชัดเจน เกิดผลได้ผลเสียอย่างไร2 ช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างไต่ถาม

ช่างสังเกต สามารถเห็นค้นหาความผิดปกติของสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่ดูอยางผิวเผินแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ช่างสงสัย เมื่อเห็นความผิดปกติแล้วไม่ละเลย หยุดคิด พิจารณา

ช่างไต่ถาม ชอบตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอเพื่อนำไปสู่การขบคิด ค้นหาความจริงใจเรื่องนั้น

คำถามที่มักจะใช้ถามในการคิดวิเคราะห์คิอ อะไร ที่ไหน เมื่อใด ทำไม ใคร อยางไร3 ความสามารถในการตีความ

การตีความ เกิดจากการรับข้อมูลเข้ามาทางประสาทสัมผัส สมองจะทำการตีความข้อมูล โดยวิเคระห์เทียบเคียงกับความจำหรือความรู้เดิมที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น

เกณฑ์ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการตัดสินจะแตกต่างไปตามความรู้ ประสบการณ์และค่านิยมของแต่ละบุคคล


4 ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล

การคิดวิเคราะห์จะเกิดขึ้น เมื่อพบสิ่งที่มีความคลุมเครือเกิดข้อสงสัย ตามมาด้วยคำถาม ต้องค้นหาคำตอบหรือความน่าจะเป็นว่ามีความเป็นมาอย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น จะส่งผลกระทบอย่างไร ซึ่งสมองพยายามคิดเพื่อหาข้อสรุป ความรู้ความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล