อุททิสสะนาธิฎฐานัคาถา
(นำ) หันทะ มะยัง อุททิสสะนาธิฎฐ านะคาถาโย ภะณามะ เปั
อิมินา ปุญูญะกัมเมนะ ด้วยบุญูนี้ อุทิศให้
อุปัชฌายา คุณุตตะรา, อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ
อาจะริย ปะการา จะ และอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน
มาตาปิตา จะ ญูาตะกา, ทั้งพ่อแม่ และปวงญาติ
สุริโย จันทิมา ราชา สูรย์จันทร์ และราชา
คุณะวันตา นะราปิ จะ ผู้ทรงคุณ และสูงชาติ
พรัหมะมารา จะ อินทา จะ พรหมมาร และอินทราช
โลกะปาลา จะ เทวะตา ทั้งทวยเทพ และโลกบาล
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ ยมราช มนุษย์ มิตร
มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ ผู้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ขอให้เป็นสุขศาสนต์ทุกทั่วหน้า
อย่าทุกข์ทน
ปุญูญานิ ปะกะตานิ เม บุญผองที่ข้าทำ จงช่วยอำนวยศุภผล
สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ให้สุขสามอย่างล้น
ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง ให้ลุถึงนิพพานพลัน
อิมินา ปุญูญะกัมเมนะ ด้วยบุญนี้ที่เราทำ
อิมินา อุททิเสนะ จะ และอุทิศให้ปวงสัตว์
ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ เราพลันได้ซึ่งการตัด
ตัณหุปาทืานะเฉทะนัง ตัวตัณหา อุปาทาน
เย สันตาเน หินา ธัมมา สิ่งชั่วในดวงใจ
ยาวะ นิพพานะโต มะมัง กว่าเราจะถึง นิพพาน
นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ มลายสิ้น จากสันดาน
ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว ทุก ๆ ภพ ที่เราเกิด
อุชุจิตตัง สะติปัญญูา มีจิตตรงและสติ ทั้งปัญญาอันประเสร ิฐ
สัลเลโข วิริยัมหินา พร้อมทั้งความเพียรเลิศ
เป็น เครื่องขูดกิเลสหาย
มารา ละภันตุ โนกาสัง โอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มาร
สิ้นทั้งหลาย
กาตุญูจะ วิริเยสุ เม เป็นช่อง ประทุษร้าย, ทำลายล้าง
ความเพียรจม
พุทธาทิปะวะโร นาโถ พระพุทธะ ผู้บวรนาถ
ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม พระธรรมเป็นที่พึ่งอันอุดม
นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ พระปัจเจกะพุทธะ สมทบ
สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง พระสงฆ์เป็นที่พึ่งผยอง
เตโสตตะมานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพนั้u
มาโรกาสัง ละภันตุ มา.. ขอหมู่มารอย่าได้ช่อง