เมื่อเราได้รับ CD-MP 3 ธรรมะ แจกมาจากพี่ ๆ ไปปฏิบัติตามที่ต่าง ๆ มาแล้วถ้าเรา Copy ไปแจกเพื่อน ๆ ต่อไม่แน่ใจว่าเป็นการละเมิดหรือไม่ ได้ฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ จึงอยากส่งต่อความสุข