ปาเจรา  บูชาครูเปลื้อง  ฉายรัศมี[WMA]http://www.file2go.com/mrun.php?me=427s1[/WMA]คิดฮอดครูครับเลยหาเพลงนี้มาลง