กำลังแสดงผล 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5

หัวข้อ: วิธีอ่านโน้ตดนตรีพื้นบ้านอีสาน

 1. #1
  Moderators สัญลักษณ์ของ บ่าวตั้ม
  วันที่สมัคร
  Jan 2009
  ที่อยู่
  ไปทั่วทีป
  กระทู้
  456
  บล็อก
  2

  รอบยิ้มพิมใจ วิธีอ่านโน้ตดนตรีพื้นบ้านอีสาน


  องค์ประกอบของโน้ต

  การใช้สัญลักษณ์เพื่อบันทึกเสียงดนตรี ไม่ว่าจะอยู่ในวัฒนธรรมใดก็ตามไม่สามารถที่จะใช้แทนในทุกลีลาของดนตรี ได้ครบทุกกระบวนความ อย่างไรก็ตามไม่ว่าการบันทึกโน้ตของดนตรีแต่ละวัฒนธรรมจะมีการกำหนดกฏเกณฑ์มากน้อยต่างกันเพียงใดก็ตาม สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงมักจะประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ

  1. สัญลักษณ์แทนความสูง-ต่ำ ของเสียง (Pitch)

  2. สัญลักษณ์แทนความสั้นยาวของเสียง (Duration)

  3. สัญลักษณ์พิเศษอื่นๆ

  1. สัญลักษณะแทนึวามสูง-ต่ำ ของเสียง (Pitch) ระดับความสูง-ต่ำของเสียงนับเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างทำนองดนตรี ในวัฒนธรรมดนตรีตะวันตก สัญลักษณ์ที่ใช้แทนระดับเสียงอาศัยระดับความสูง-ต่ำ ของบรรทัด 5 เส้นเป็นตัวกำหนด สำหรับระบบโน้ตในดนตรีพื้นเมืองอีสาน หรือ ดนตรีไทย สัญลักษณ์ที่ใช้แทนระดับความสูง-ต่ำ ของเสียงถูกกำหนดโดยตัวอักษรจำนวน 7 ตัว และสัญลักษณ์การแทนเสียงสูง –ต่ำ โดยมี จุด (.) ข้างล่างตัวอักษร เป็นเสียงต่ำ ส่วนมีจุด (.) ข้างบนตัวอักษร เป็นเสียงสูง ดังแสดงตารางดังนี้

  เสียงต่ำ

  เสียงธรรมดา
  เสียงสูง

  ดฺ ย่อมมาจาก โด (ต่ำ)

  ด ย่อมาจาก โด

  ดํ ย่อมาจาก โด (สูง)

  รฺ ย่อมาจาก เร (ต่ำ)

  ร ย่อมาจาก เร

  รํ ย่อมาจาก เร (สูง)

  มฺ ย่อมาจาก มี (ต่ำ)

  ม ย่อมาจาก มี

  มํ

  ฟฺ ย่อมาจาก ฟา (ต่ำ)

  ฟ ย่อมาจาก ฟา

  ฟํ

  ฺซฺ ย่อมาจาก ซอล (ต่ำ)

  ซ ย่อมาจาก ซอล

  ซํ

  ฺลฺ ย่อมาจาก ลา (ต่ำ)

  ล ย่อมาจาก ลา

  ลํ

  ฺทฺ ย่อมาจาก ที (ต่ำ)

  ท ย่อมาจาก ที

  ทํ

  ถึงแม้ว่าชื่อประจำระดับเสียงโน้ตๆ ที่เลียนแบบมาจากระบบโน้ตดนตรีสากลก็ตาม ขอให้เข้าใจว่าชื่อเรียกระดับเสียงต่างๆ ในดนตรีพื้นเมืองอีสาน ดนตรีไทย และดนตรีสากลที่เหมือนกันนั้น มีระดับความสูง-ต่ำ ของเสียงและขั้นคู่เสียงไม่เท่ากัน จากการที่มีระดับเสียงสูง-ต่ำ ของเสียงที่เกิดจากการใช้สัญลักษณ์นั้น ไม่สามารถมองเห็นเป็นภาพความสูง-ต่ำลดหลั่งกันเหมือนเช่นในระบบโน้ตดนตรีสากล ดังนั้นในการฝึกระดับเสียงของดนตรีพื้นเมืองอีสานในระยะเริ่มต้นอาจมีความยากอยู่บ้าง เพื่อให้สามารถทำให้การเรียนรู้เกี่ยวกับระดับความสูง-ต่ำของเสียงอาจใช้กระบวนการการฝึกหัดไล่บันไดเสียง โดยการนำอักษรแทนระดับเสียงต่างๆ ใส่ลงบนขั้นบันได ดังรูปภาพนี้

  2. สัญลักษณ์แทนความสั้น-ยาวของเสียง ความสั้น-ยาวของเสียงเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการกำหนดลีลาจังหวะในดนตรีตะวันตก สัญลักษณ์ที่ใช้แทนความสั้น-ยาว สังเกตได้จากลักษณะที่แตกต่างกันของตัวโน้ต เช่น ตัวกลม ตัวขาว ตัวเขบ็ด (0 0 0 ) เป็นต้น

  ระบบโน้ตดนตรีพื้นเมืองอีสานหรือ ดนตรีไทย มีสัญลักษณ์ที่ตรงกันข้ามกับระบบโน้ตสากล คือ อัตราจังหวะความสั้น-ยาว ของเสียงในระบบโน้ตสากลขึ้นอยู่กับลักษณะที่แตกต่างกันของโน้ตเป็นสำคัญ ในขณะที่ตัวโน้ตตามระบบดนตรีพื้นเมืองอีสานหรือ ดนตรีไทย ไม่สามารถแทนค่าความสั้น-ยาวของเสียงได้ อัตราความสั้น-ยาวระบบโน้ตดนตรีพื้นเมืองอีสานจะเกิดได้ ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ คือ ห้องเพลง และการจัดเรียงโน้ต

  2.1 ห้องเพลง ห้องเพลงในระบบโน้ตดนตรีพื้นเมืองอีสานหรือดนตรีไทย ทำหน้าที่เช่นเดียวกับจังหวะเคาะ (Beat) โดยจะมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในอัตราช้า-เร็วอย่างสม่ำเสมอ ทุกบรรทัดที่ใช้บันทึกโน้ตจะประกอบด้วย 8 ห้องเพลง โดยตำแหน่งของจังหวะเคาะจะอยู่ที่ส่วนท้ายสุดของตัวโน้ตในแต่ละห้องเพลง ดังนี้

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  2.2 การจัดเรียงตัวโน้ต เนื่องจากสัญลักษณ์ตัวอักษร ด ร ม ฟ ซ ล ท ไม่สามารถแยกแยะอัตราความสั้น-ยาวของเสียงที่แตกต่างกันได้ ดังนั้นจึงต้องอาศัยการจัดเรียงตัวโน้ต ตามหลักการพื้นฐานของการจัดเรียงตัวโน้ต ในแต่ละห้องเพลง จะบรรจุไปด้วยหน่วยเคาะย่อยเท่ากับ 4 หน่วยเคาะย่อย ดังนี้

  เคาะ เคาะ เคาะ เคาะ เคาะ เคาะ เคาะ เคาะ

  1234

  1234

  1234

  1234

  1234

  1234

  1234

  1234

  ในการบันทึกตามระบบตัวโน้ตของดนตรีพื้นเมืองอีสาน โน้ตอักษร ด ร ม ฟ…..แต่ละตัวและเครื่องหมาย – (ลบ) แต่ละอันมีความยาวเท่ากันบ 1 จังหวะเคาะย่อยเท่ากันหมด เช่น

  -- เท่ากับ -ด

  -ด เท่ากับ รด

  --ด เท่ากับ -รด

  ม-ด เท่ากับ -มด

  -ม-ด เท่ากับ -มรด

  สัญลักษณ์ –(ลบ) แต่ละอันเมื่อปรากฏต่อท้ายตัวอักษรตัวใดแล้ว จะสามารถยืดเสียงของโน้ตตัวนั้นให้ยาวออกไปอีกอันละ 1 หน่วยเคาะย่อย เช่น

  ม/---ช/---ล/-ซ-ล/

  มี---ซอล----ลา---ซอล---ลา

  1234/1234/12/121/

  1. มีความยาวเท่ากับ 4 หน่วยเคาะย่อย ประกอบด้วยตัวอักษร ม (มี) หนึ่งเคาะย่อย และ สัญลักษณ์ – (ลบ) อีก 3 เคาะย่อย

  2. มีความยาวเท่ากับ 21

  3. มีความยาวเท่ากับ 2 หน่วยเคาะย่อย ประกอบด้วยโน้ตอักษร ล (ลา) หนึ่งเคาะย่อย และสัญลักษณ์ – (ลบ) อีก 1 เคาะย่อย

  4. มีความยาวเท่ากับ 3

  5. มีความยาวเท่ากับ 1 เคาะย่อย ซึ่งเป็นอัตราความยาวของตัวอักษร ล (ลา)

  การบันทึกเพลง สัญลักษณ์อักษรที่ใช้แทนเสียงโน้ต ด ร ม ….. และสัญลักษณ์ยืดเสียง – (ลบ) จะสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันไปมาตามท่วงทำนองของเพลง ดังนั้นการเรียงโน้ตจึงสามารถพบได้ในหลายรูปแบบ ตามตัวอย่างที่ยกมานี้

  กรณีมีโน้ตห้องละ 1 ตัง

  /---ซ / --- ม / --- ร / ---ด /

  กรณีมีโน้ตห้องละ 2 ตัว

  / -ล-ล / -ม-ล / -ล-ซ / -ม-ล/

  กรณีมีโน้ตห้องละ 3 ตัว

  / -มซม / -ดมร / -มซด / -ลลล /

  กรณีมีโน้ตห้องละ 4 ตัว

  / ซลดร / มรดล / ชลดร / รรรร /

  กรณีที่มีการผสมผสานกันหลายรูปแบบ

  ----

  -ม-ด

  -ร-ม

  -ร-ด

  -ลฺลฺลฺ

  -ม-ด

  -ร-ม

  -ร-ด

  -ลฺลฺลฺ

  -ม-ซ

  -ร-ม

  -ร-ด

  -ลฺลฺลฺ

  -ม-ซ

  -ร-ม

  -ร-ด

  ---ม

  -ร-ด

  รดรมฺ

  -ซฺ-ลฺ

  ---ม

  -ร-ด

  รดรมฺ

  -ซฺ-ลฺ


 2. #2
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์
  วันที่สมัคร
  Jun 2009
  ที่อยู่
  ทำงานที่อำเภอพรเจริญ จ.หนองคาย
  กระทู้
  107
  งง ครับ
  ขอถามแบบคนจบ ป หก ไก่แลกออก
  ว่า ผมดีด พิณ แต่เห็นโน็ตพิณหรือลาย พิณ
  --- ซ ดรม- ซรม- ---ร
  สายพิณ มี สาม สาย
  ซิดีดสายใด กดสายใด ครับ

 3. #3
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ ท้าวมนตรี
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  ที่อยู่
  รังสิต
  กระทู้
  423
  ยังงงอยู่นิดๆครับ แต่ก่าขอบคุณหลายๆครับ ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจจักหน่อย

 4. #4
  ขอบคุณครับ ช่วยผมได้เยอะเลยครับ

  พอจะเข้าใจแล้วว

  จาก คนไม่มีอาจารย์

 5. #5
  กะเลิงสกล
  Guest
  มีแต่ความรู้ดีดี ทั้งนั้นครับ แต่ขอ่ยละปวดสมองละเบอ

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •