กำลังแสดงผล 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5

หัวข้อ: ก-ฮ แฟนฉัน

Blogger
 1. #1
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ ม๋าน่อย
  วันที่สมัคร
  Feb 2010
  ที่อยู่
  มุกดาหาร
  กระทู้
  391
  บล็อก
  2

  รอบยิ้มพิมใจ ก-ฮ แฟนฉัน


  ก - เ ก็ บ เ ร า ไ ว้ ใ น ใ จ
  ข - เ ข้ า ใ จ เ ร า
  ค - ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ร า :l-
  ง - ง้ อ เ ร า เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ข า ผิ ด
  จ - จั บ มื อ เ ร า เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ
  ฉ - เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง เ ร า
  ช - ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า
  ซ - ซื่ อ สั ต ย์ กั บ เ ร า ญ า ติ ดี กั บ เ ร า เ ส ม อ
  ด - เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง เ ร า
  ต - ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง เ ร า
  ถ - ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข
  ท - ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ป
  ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า
  น - นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า
  บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า
  ป - ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ เ ร า ท้ อ ก-ฮ แฟนฉัน
  ผ - ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ เ ร า เ ส ม อ
  ฝ - ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ร า
  พ - เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ เ ร า
  ฟ - ฟั ง เ ร า เ ส ม อ
  ภ - ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ ร า
  ม - ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ เ ร า
  ย - ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง เ ร า
  ร - รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า
  ล - ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง เ ร า ก-ฮ แฟนฉัน
  ว - ไ ว้ ใ จ เ ร า
  ศ - ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง เ ร า
  ส - สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า
  ห - เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ร า
  อ - อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ
  ฮ - เ ฮ ฮ า กั บ เ ร า ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า


  ก-ฮ แฟนฉัน ก-ฮ แฟนฉัน ก-ฮ แฟนฉัน

 2. #2
  ศิลปิน นักแสดง สัญลักษณ์ของ kitty
  วันที่สมัคร
  Mar 2010
  ที่อยู่
  ลำลูกกา คลอง 2
  กระทู้
  1,174
  ป๊าดดดดดดดดดด
  ก ไก่ ฮอด ฮ นกฮูก อิหลี มีความหมายค่ะ
  มักแต่ ง - เงิน ..... อิอิ

 3. #3
  ฝ่ายบริหารระดับสูง สัญลักษณ์ของ พล พระยาแล
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  6,827
  ร. รัก กับ จ.จริงใจ อยากได้จัง จะมีคนเอามาให้ไหมหนอ หุหุ

 4. #4
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ บ่าวผู้ดี
  วันที่สมัคร
  May 2009
  กระทู้
  258
  ร - รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า เพราะเรา คือเรา

 5. #5
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ แดนดาหาร
  วันที่สมัคร
  Feb 2010
  กระทู้
  167
  ส - สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า

  สังเกตดีๆ เด้อครับ สิเห็น .... 555

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •