ธรรมะน่ารู้
การฆ่าตัวตาย (อัตวินิบาต) ถือว่าเป็นกรรมหนัก รองจากอนันตริยกรรม เพราทำลายชีวิตที่ผู้มีพระคุณคือ พ่อแม่หวงแหน และขณะฆ่าตัวตายจิตย่อมเศร้าหมอง ทำให้ดวงจิตไปสู่ภพชั้นต่ำ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “เมื่อจิตเศร้าหมอง ทุคติเป็นอันหวังได้”
เรื่องของผีนั้น เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จึงไม่ควรหวาดกลัว แต่ผี ๖ ชนิดต่อไปนี้ หากเข้าสิงใครแล้ว มีแต่สร้างความเดือดร้อนให้ คือ ผีสุรา ผีราตรี ผีบ้าละคร ผีพนัน ผีเพื่อนชั่ว และผีเกียจคร้าน ผีเหล่านี้ต่างหากเป็นสิ่งที่เราควรหวาดกลัวและหลีกหนีให้ไกล
การไหว้พระสวดมนต์ การแผ่เมตตา และการตั้งใจฟังคำสอนอันดีงามของครูอาจารย์ ให้เกิดประโยชน์ ก็จัดว่าเป็นการทำความดีตามหลักภาวนา ซึ่งเป็นวิธีทำได้อย่างง่ายๆ ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน
ดูละครแล้วย้อนดูตัวเอง พิจารณาพฤติกรรมต่างๆ ของตัวละครเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตปัจจุบัน แยกแยะความผิดชอบชั่วดี รู้ว่าพฤติกรรมใดควรทำตาม หรือไม่ควรเลียนแบบนำมาเป็นแบบอย่าง จัดเป็นการปฏิบัติตาม หลักโยนิโสมนสิการ
ปัจจุบันนี้ มีผู้คนที่หลงงมงายในเรื่องของรางของขลัง กราบไหว้ต้นไม้หรือสัตว์พิการต่างๆ โดยเห็นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ เพราะขาดการใช้ปัญญาพิจารณาตามหลักอุบาสกธรรม ข้อที่ ๓ ที่ให้เชื่อหลักกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว มิใช่อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”
ค่านิยมบางอย่างในสังคม เช่นการให้การนับถือผู้ที่ร่ำรวย และตัดสินว่าเป็นบุคคลดีเด่นที่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง โดยไม่คำนึงว่าผู้นั้นมีความประพฤติเป็นเช่นไร มีศีลธรรมหรือไหม่ เช่นนี้ไม่จัดเป็น ทิฏฐิสามัญญตา เพราะไม่ประกอบด้วยความเห็นที่ถูกต้อง แม่จะเป็นความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ก็ตาม
ทุกคนในโลกย่อมหนีไม่พ้นโลกธรรม ๘ คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เสื่อมลาภ เสื่อยศ นินทา และทุกข์
ขอฝากให้พี่น้องชาวบ้านมหาได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเด้อครับ