เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๑ คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้ตามเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภานุพันธ์วงศ์วรเดช ไปประเทศชวา และได้จำเพลงของชาวนาได้หลายเพลง ซึ่งบางเพลงก็ได้ทราบชื่อจากนักดนตรีชวาบ้าง บางเพลงก็ไม่ทราบชื่อ สมมุติชื่อเรียกเองตามชื่อเมืองที่จำเพลงนั้นมาบ้าง เพลงบูเซ็นช็อคนี้ก็เป็นเพลงหนึ่ง ซึ่งเข้าใจว่าคงจะได้ตั้งชื่อขึ้นจากเมือง ๆ หนึ่งของชวา คือเมืองบูเซ็น ช็อคหรือบูเต็นช็อคนั่นเองผู้ที่ให้ท่ารำคืออาจารย์ลมุลยมะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยแห่งวิทยาลัยนาฏศิลป์กับครูฝน โมรากุล ร่วมกันประดิษฐ์ท่าร่ายรำให้เข้ากับจังหวะและท่วงทำนองเพลง แต่ไม่เรียกว่า รำเพลงบูเซ็นช็อค เรานิยมเรียกกันว่ารำชวา

ระบำชวา และประวัติความเป็นมา

เป็นระบำที่อาจารย์ลมุล ยมะคุปต์ และอาจารย์ผัน โมรากุล ร่วมกันประดิษฐ์ท่าร่ายรำให้เข้ากับ
จังหวะ และท่วงทำนองเพลงบูเซ็นซ็อค ซึ่งคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้จด
จำเพลงมาจากชวา


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=YkJ0uMFpfwE?fs