[WMA]http://www.fileden.com/files/2009/4/29/2422815/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20-%20%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%92%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2.mp3[/WMA]

ผู้เฒ่ากับหลานน้อย - พจน์  สุวรรณพันธ์ผู้เฒ่ากับหลานน้อย - พจน์  สุวรรณพันธ์ผู้เฒ่ากับหลานน้อย - พจน์  สุวรรณพันธ์ผู้เฒ่ากับหลานน้อย - พจน์  สุวรรณพันธ์ผู้เฒ่ากับหลานน้อย - พจน์  สุวรรณพันธ์ผู้เฒ่ากับหลานน้อย - พจน์  สุวรรณพันธ์


เซื้อซาติแฮ้งอย่าเหม็นสาบกุยกัน
เกิดเป็นคนอีสานให้ฮักแพงกันไว้
ไผเฮ็ดดีให้ซ่อยยู้ ซอยซูอย่าย่านเหลิน
ไผเฮ็ดผิดให้ซอยเว้า ไขแก้ดอกซอยกัน ซันดอกหวา