[WMA]http://www.fileden.com/files/2009/4/29/2422815/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%99.mp3[/WMA]

ลูกแม่ - ครูซันลูกแม่ - ครูซันลูกแม่ - ครูซันลูกแม่ - ครูซันลูกแม่ - ครูซันลูกแม่ - ครูซัน


เซื้อซาติแฮ้งอย่าเหม็นสาบกุยกัน
เกิดเป็นคนอีสานให้ฮักแพงกันไว้
ไผเฮ็ดดีให้ซ่อยยู้ ซอยซูอย่าย่านเหลิน
ไผเฮ็ดผิดให้ซอยเว้า ไขแก้ดอกซอยกัน ซันดอกหวา