ครูลูกทุ่ง ขอเชิญชวนท่านผู้เป็นปราชญ์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี นำเสนอ บทพญา ที่สละสลวยถ่ายทอดถึงขนบทำเนียม ประเพณีอันดีงามของชาวไทยอิสาน เพื่อจะได้นำไปรวบรวม เป็นบทอาขยาน หรือเรียกว่าบทท่องจำ ให้ลูกหลานชาวไทยอิสานเของหมู่เฮาได้ไว้ศึกษา ครูลูกทุ่งได้พยายามศึกษา รวบรวมคำพญาภาษาอิสาน จากท่านผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายเพื่อถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลัง ร่วมกันอนุรักษ์มรดกที่ทรงคุณค่า ให้อยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านานตลอดไป โดยขออนุญาตบ้านมหาที่แสนดี เป็นเวทีเพื่อลูกหลานชาวอิสาน ขอเชิญชวนทุกท่านด้วยความเคารพครับ...ครูลูกทุ่ง