ย้อนรอยอดีต อาณาจักรจามปา


เราจะพบว่าอาณาจักรโบราณในแหลมทองดินแดนสุวรรณภูมิหรือแหลมทอง(อินโดจีน)แห่งนี้ ปรากฏว่ามีชนชาติต่างๆ
ซึ่งภายหลังได้มีการรวบรวมชนชาติของตนเองจัดตั้งอาณาจักรขึ้น มีการอพยพเคลี่อนย้ายเข้ายึดครองพื้นที่ต่างโดยอาศัยลุ่มแม่น้ำสำคัญแต่ละพื้นที่เป็นหลักในการสร้างเมืองเช่น ลุ่มแม่น้ำโขง ลุ่มแม่น้ำอิระวดี แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเว้ เป็นต้น
ต่อมาอาณาจักรเหล่านี้ได้มีการติดต่อสัมพันธ์กันและบางครั้งก็ขยายอาณาเขตแย่งชิง
พื้นที่ซึ่งกันและกัน อาณาจักรที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์นั้นได้เกิดขึ้นหลาย
แห่งตามที่ราบของลุ่มแม่น้ำต่างๆ

อาณาจักรจามปา (พุทธศตวรรษที่ ๗–๑๙)
เป็นอาณาจักรแห่งหนึ่งในดินแดนแหลมทองแห่งนี้
มารุ้จากกับอาณาจักรจามปากันนะคะอาณาจักรจามปา
(พุทธศตวรรษที่ ๗–๑๙)
อาณาจักรจามปานี้ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๗


อยู่ทางตอนใต้ของอาณาจักรจีนหรือบริเวณตอนกลางของเวียดนาม และอยู่ทางภาคเหนือของอาณาจักรฟูนันย้อนรอยอดีต อาณาจักรจามปาย้อนรอยอดีต อาณาจักรจามปา
ในปัจจุบันก็คือบริเวณที่เป็นเมืองเว้ เมืองกวังนัม เมืองถัวเถียน เมืองผันรัง และ
เมืองญาตรังของเวียดนาม


เนื่องจากในสมัยก่อนดินแดนดังกล่าวนั้น เป็นพื้นที่ห่างไกลจากเมืองจีน จึงมีสภาพทุรกันดารและป่าเถื่อน และเป็นเหตุให้อาณาจักรจีนไม่สามารถปราบปรามและครอบครองดินแดนส่วนนี้ได้ ชนชาติจามปานี้สืบเชื้อสายมาจากชนชาติ หลินยี่ (Lin-yi)

พวกจามเป็นชาวทะเลมีความสามารถในการเดินเรือต่อมาราว พ.ศ. ๙๘๙ กองทัพจีนได้ยกทัพเข้ามาทำสงครามได้เผาทำลายเมืองหลวงของพวกจามลงได้


เมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๐ ชาวจีนชื่อม้าตวนลิน(Ma Tuan-lin) ได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับ
ชาวหลินยี่หรือชาวจามไว้ว่า “ ชาวเมืองสร้างผนังบ้านด้วยอิฐดินเผาแล้วฉาบปูน หญิงและชายมีผ้าฝ้ายผืนเดียวห่อหุ้มร่างกาย ชอบเจาะหูเพื่อห้อยห่วงเล็กๆ ผู้ดีสวมรองเท้าหนัง พวกไพร่เดินเท้าเปล่า พระราชาทรงสวมพระมาลาทรงสูง ทรงช้าง ล้อมรอบด้วย
บริพารถือธงและกลดกั้น”


พวกจามนี้เดิมนับถือพุทธศาสนา ต่อมาเมื่อมีพวกมลายูข้ามทะเลเข้าไปเผยแพร่
ศาสนาอิสลาม พวกจามจำนวนมากจึงหันไปนับถือศาสนาอิสลาม ด้วยเหตุนี้
คนไทยจึงเรียกพวกจามว่า แขกจาม

ในพุทธศตวรรษที่ ๑๗ นั้น อาณาจักรจามปาได้ถูกกองทัพของพระเจ้าไชยวรมันที่ ๒ กษัตริย์ขอมเข้าโจมตี และต่อมาในพ.ศ. ๑๘๕๖ พ่อขุนรามคำแหงแห่งกรุงสุโขทัยได้ให้กองทัพสยามยกทัพเข้าโจมตี


และ พ.ศ. ๒๐๑๔ อาณาจักรจามปาได้ถูกกษัตริย์ราชวงศ์เลของเวียดนามยกกองทัพ
เข้าตียึดราชธานี คือ เมืองวิชัย(เมืองบิญดิ่ญ)ได้ การทำสงครามกับเวียดนามครั้งนี้
ชาวจามเสียชีวิต ๖๐,๐๐๐ คน และถูกจับเป็นเชลยอีก ๓๐,๐๐๐ คน


จึงทำให้อาณาจักรจามปาสิ้นสูญความเป็นชาติไป โดยถูกญวนครอบครอง และชาวจาม
บางส่วนได้พากันอพยพหนีเข้ามาในอาณาจักรสยาม เข้ามารับราชการเป็น
ทหารอาสาจามในกองทัพสยามสมัยอยุธยา


ทหารอาสาจามนี้มีบทบาทในการรบหลายครั้ง ส่วนใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านเรือทะเล โดยรับหน้าที่เป็นพนักงานกำปั่นหลวงมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


ปัจจุบันคนไทยเชื้อสายจามที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นยังเหลืออยู่ที่ ชุมชนบ้านครัว
หลังตลาดเจริญผล เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ...........................................................

ย้อนรอยอดีต อาณาจักรจามปา


ย้อนรอยอดีต อาณาจักรจามปา


ย้อนรอยอดีต อาณาจักรจามปา


ย้อนรอยอดีต อาณาจักรจามปา


ย้อนรอยอดีต อาณาจักรจามปา


ย้อนรอยอดีต อาณาจักรจามปา


ย้อนรอยอดีต อาณาจักรจามปา


ย้อนรอยอดีต อาณาจักรจามปา


ย้อนรอยอดีต อาณาจักรจามปา


ย้อนรอยอดีต อาณาจักรจามปา


ย้อนรอยอดีต อาณาจักรจามปา


ย้อนรอยอดีต อาณาจักรจามปา


ย้อนรอยอดีต อาณาจักรจามปา


………………………………………………..