โปรแกรม Windows Mobile 6.1

http://www.google.co.th/file/DA2tLSBf/__Windows_Mobile_61__cab_.html[/URL]

Bump: http://www.google.co.th/file/DA2tLSBf..._61__cab_.html