หวยเอ๋ยหวยพาเพ้อ
เบอเอ๋ยเบอพาพัง ยังตั้งใจต่อ
สิบหกวันน้อพ้อว้อ รอท่าว่าจะรวย
หวยพาไปหวยพาเล่น...เป็นจาได๋
บน วิ่ง 7 ชัวร์
17 27 37 47 57 67 77 87 97 07 รวย