วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (1)
กับแนวคิดด้านวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

วันนี้จับประเด็นเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต


เริ่มจากกฎ Law of use and disuse (กฎแห่งการใช้ และไม่ใช้)
ของ ลามาร์ค (Lamarckian theory)
(กฎที่สำคัญใน ทฤษฏีของ ลามาร์ก คือ law of use and disuse

กฎที่ลามาร์กตั้งขึ้นเพื่ออธิบายวิวัฒนาการของอวัยวะของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากการใช้และไม่ใช้อวัยวะนั้น คือ อวัยวะใดที่ไม่ใช้จะค่อย ๆ หดหายไป และอวัยวะใดที่ยังใช้อยู่ก็จะคงอยู่หรือวิวัฒนาการให้ดีขึ้น)
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (1)


วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (1)


วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (1)


ข้อสรุปของกฎ Law of use and disuse (กฎแห่งการใช้ และไม่ใช้)
ของ ลามาร์ค (Lamarckian theory) ที่ลามาร์คได้ยึดหลักการดังนี้


- ลักษณะของสิ่งมีชีวิตจะผันแปรไปตามสภาพแวดล้อม
- สัตว์ที่อยู่ในสปีชีส์เดียวกันย่อมมีแบบพื้นฐานเหมือนกัน
- การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นย่อมมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตนั้นเราจึงพบว่า สิ่งที่มีชีวิตเป็นไปตามสภาพแวดล้อม ที่เห็นมากที่สุดก็คือสัตว์จำพวกแมลง จำพวกสัตว์เลื้อยคาน เช่น จิ้งจก

สัตว์ที่อยู่ในสปีชีส์เดียวกัน หรือตระกูลเดียวกัน ย่อมมีพื้นฐานแบบเดียวกัน เช่น พืชต่างๆๆ ที่เห็นชัดคือ พืชตระกูลว่าน ตระกูลหญ้า เป็นต้น

และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นย่อมมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตนั้น อันนี้เห็นชัดมากที่สุด การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตย่อมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ต่อตัวของมันเอง เช่นเชื้อโรคต่างๆๆ ที่พัฒนา เพิ่มขึ้น คงเคยได้ยิน เชื้อดื้อยา ก็มาจากการพัฒนาในทางที่ก่อประโยชน์ต่อตัวของมันเองนั่นเอง หรือที่สังเกตได้ชัดก็คือคน กระบวนการของไส้ติ่งที่หดหายไป ไปต้น


วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะ ต่อไปจะพิจารณา ทฤษฎีของชาร์ล ดาร์วิน ที่เกี่ยวกับการทฤษฎีของการคัดเลือกพันธุ์ (Darwin's theory)


อ้อแถมอีกหน่อย ว่า .....

นอกจากนี้แล้ว ลามาร์ค ยังตั้งกฎที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดพันธุกรรมจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกอีกด้วยค่ะlaw of inheritance of acquired characteristic
กฎที่ลามาร์กตั้งขึ้นเพื่ออธิบายการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ในรุ่นพ่อแม่ อันเนื่องจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมไปยังรุ่นลูก...................................................