ตุก จอล เวีย จ๊ะฮฺ ปะเรอ นะฮฺ เวีย ทะไมย์
ทิ้งไว้มันเก่า ใช้มากมันใหม่
หมายถึง มีวิชาความรู้ ถ้าไม่ใช้จะหลงลืมหรือล้าสมัย แต่ถ้าใช้อยู่เสมอจะทำให้ความรู้นั้น พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ..:b-b:b-b:b-b:b-b:l-