เดือน อ้าย บุญข้าวกรรม
เดือน ยี่ บุญคุ้ม / กุ้ม (บุญข้าวใหม่)
เดือน สาม บุญข้าวจี่
เดือน สี่ บุญพระเวช
เดือน ห้า จัดทำบุญสงกรานต์
เดือน หก จัดทำบุญบูชาพระเพลิง (บุญบั้งไฟ)
เดือน เจ็ด บุญชำฮะ
เดือน แปด บุญเข้าพรรษา
เดือน เก้า บุญประดับดิน
เดือน สิบ บุญกินข้าวสาก
เดือน สิบเอ็ด บุญออกพรรษา
เดือน สิบสอง บุญกฐิน